Login or Register to make a submission.

Author Guidelines

Вимоги до оформлення статей

Рукописи статей, що подаються до університетських науково-технічних журналів, повинні бути актуальними, зрозумілими, повноцінними, виконані на високому науково-технічному рівні і відповідати нафтогазовому профілю, містити наукову і практичну новизну, викликати інтерес у читачів наукової спільноти.

Рекомендації щодо написання статті:

Стаття не містить елементів плагіату (включаючи перевидання статті або її частин, подання  одночасно в декілька журналів, використання текстів та ілюстрацій без дозволу їх правовласника) і автоплагіату.

Стаття не містить орфографічних і граматичних помилок. Статтю написано грамотно.

 Стаття завершена, не фрагментарна, логічна, не «архівного» чи «статистичного» характеру.

 Стаття спрямована на вирішення конкретних цілей і задач нафтогазової проблематики.

 Стаття висвітлює  важливі регіональні дослідження, які не можуть бути проведені в іншій місцевості і  відображають конкретні географічні, кліматичні, соціально-економічні проблеми.

 Стаття здатна доповнити і розширити як бази Scopus і Web of Science, так і зробити новий внесок у нафтогазову  галузь науки, сформувати нові дискусійні теми, відкрити нові перспективи співпраці в науковій галузі.

  Авторам настійно рекомендується перевіряти кінцеві варіанти статті на помилки, перш ніж повернути виправлений рукопис до редакції, оскільки врахування запізнілих поправок не гарантується. 
Відповідальність за зміст статті і коректність викладеного матеріалу несе автор.

      До редакції звичайною поштою надсилаються:

 • два примірники рукопису статті (включаючи ілюстрації і таблиці) українською, російською або англійською мовами, надруковані на папері формату А4 (210х297 мм);
 • довідка про авторів;
 • внутрішня рецензія члена редакційної колегії журналу;
 • зовнішня рецензія.

      До редакції електронною поштою надсилаються:

електронний варіант статті та довідка про авторів, підготовлені у вигляді неархівованого або архівованого (ZIP, ARJ, RAR) файлу електронною поштою на адресу відповідного журналу:

redactor@nung.edu.uaredntv@nung.edu.ua – журнали: "Науковий вісник ІФНТУНГ", "Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ", "Нафтогазова енергетика";  mmi@nung.edu.ua − журнал "Методи та прилади контролю якості";

visnyknaftagas@gmail.com – журнал "Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості";
 acoustic.field@gmail.com – журнал  «Journal of Hydrocarbon Power Engineering»;
yarad1964@gmail.com – журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування».   

 

  Стаття повинна бути структурована за такими пунктами:

 1. Назва статті відтворює її зміст та привертає увагу наукової аудиторії, в тому числі міжнародну. Містить не більше 12 слів.
 2. Анотація викладена в одному абзаці( не поділяється на підрозділи), зрозуміла,містить короткий опис проведених досліджень, розкриває основні результати роботи; ціль статті сформульовано коректно. 
  Обсяг анотації разом із ключовими словами - не менш як 1800 знаків.
 3. Ключові слова повинні конкретизувати інформацію про дослідження, але не узагальнювати її. Складаються з 3-6 словосполучень, відокремлені за допомогою крапки з комою, не повторюються в назві статті, відповідають змісту роботи.
 4. Вступ дає змогу оцінити сучасний стан проблеми на світовому рівні (містить не менше 10 посилань на періодичні наукові видання, опубліковані впродовж останніх 5-10 років). Завершується вступ формулюванням мети роботи – «виявити…», «охарактеризувати…», «з’ясувати…». В тексті вступу відсутні квадратні дужки з більш ніж 3 джерелами.
 5.  Аналіз сучасних закордонних і вітчизняних досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми і на які посилається автор.
 6.  Висвітлення невирішених раніше частин загальної проблеми, якій присвячується стаття.
 7. Формулювання цілей статті (постановка задачі і методів досліджень, що розглядаються).
 8. Висвітлення основного матеріалудослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів. Розділ дає змогу побачити, що в дослідженнях виключені всі можливі джерела помилок, автор володіє інформацією про всі чинники, що впливають на результат і максимальне уникає їх.

Кількість дослідів повинна бути достатньою, об’єм вибірок має відповідати аналогічним дослідженням,  опублікованим в міжнародних наукових виданнях. Дослідні дані обробляють коректними статистичними методами (перевагу надавати якомога сучаснішим багатомірним). Аналіз результатів містить достатнє статистичне обґрунтування і відповідає загальновизнаним нормам нафтогазової галузі.

 1. Висновки з даного дослідження (наукова новизна, теоретичне і практичне значення). повинні бути:
 • лаконічні, конкретні, відповідають меті і назві статті;
 • дослівно не дублюються у всіх мовних версіях анотацій;
 • не починаються «черговою фразою» (напр., «В результаті проведених досліджень були отримані такі….»);
 • міститься нова інформація, відсутнє перефразування будь яких розділів статті;
 • аргументи логічні і структуровані, дані статті підтверджують і обґрунтовують висновки;
 • висвітлені перспективи подальшої роботи у даному напрямку;
 • відображено, як результати корелюють з очікуваннями і більш ранніми дослідженнями; вказано чи стаття підтверджує чи спростовує вже існуючі теорії і як дослідження вплинуло на процес збагачення наукових знань.
 1. Список використаних джерел слід оформити відповідно до правил для авторів, заснованих на ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" та ДСТУ 8302:2015 "Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Також необхідно подати транслітерацію літератури, напр. за посиланням ukrlit.org.

     Рекомендований обсяг рукопису статті - від 7 стор.

      Електронний варіант статті повинен задовольняти таким вимогам:

 1.  Стаття набирається у редакторі Microsoft Word на аркуші формату 210х297 мм, поля (мм): верхнє – 20, нижнє – 25, ліве – 30, праве – 15.
 2.  Основний текст набирається таким чином:

        2.1. Стиль “звичайний”, гарнітура - Times New Roman (Cyr), кегль 11, абзацний відступ – 0,75 см, міжрядковий інтервал – 1,0.

        2.2. Порядок набору:

        УДК (Times New Roman (Cyr), кегль 11, без абзацного відступу, вирівнювання – зліва).

      Назва статті (Arial (Cyr), кегль 14, bold, прописом, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивки зверху і знизу – 9 пт).

     Ініціали, прізвище автора (співавторів) (Times New Roman (Cyr), кегль 11, bold italic, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру). Прізвище відповідального за подання статті  автора повинно  бути позначене зірочкою.

    Назва організації, її повна поштова адреса, адреса електронної пошти (Times New Roman (Cyr), кегль 11, italic, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивка знизу – 12 пт). Якщо автори статті представляють декілька організацій, то необхідно для кожної організації аналогічно вказати її назву, повну поштову адресу і адресу електронної пошти.

   Анотації українською, російською та англійською мовами – кегль (менший від основного тексту статті) – 10, інтервал - 1,0.

    Текст статті, в якому повинні бути вказані вище елементи, обсягом від 7 сторінок.

      2.3. Відбивки по тексту не використовуються за винятком підрозділів статті (підрозділи, підпункти і т. п. відокремлюються відбивками “перед” – 9, “після” – 6).

 1.    Для набирання формул використовується редактор формул Equation v. 3.0. або Math Type 6,9 СтиліText – Times New Roman (Cyr), Function – Times New Roman (Cyr), italic, Variable - Times New Roman (Cyr), italic, L.C.Greek – Symbol, italic, Symbol – Symbol, italic, Matrix/Vector - Times New Roman (Cyr), Number - Times New Roman (Cyr). Розміри: Full – 11, Subscript/Superscript – 8, Sub-Subscript/Superscript – 8, Symbol – 14, Sub- Symbol – 10.


Забороняється використовувати вбудований у МS Office версій 10 і вище редактор формул!

Для наочності рекомендується формули відокремлювати  відбивками зверху і знизу–6 пт.

     Формули компонуються так, щоб вони вміщалися в колонку шириною 80 мм!!!

 1.  Таблиці повинні бути складені лаконічно, зрозуміло і містити мінімальні відомості, необхідні для ілюстрування суті статті. Таблиці не повинні дублювати результати, представлені в інших місцях рукопису (наприклад, у вигляді графіків).

     Назва таблиці: Times New Roman (Cyr), кегль 11, bold, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивки зверху і знизу – 6 пт.

Таблиці компонуються так, щоб вони вміщалися в колонку шириною 80 мм або 165мм!!!

 1.  Ілюстрації до статей (схеми, графіки, діаграми) повинні бути виконані у растровому (векторному) форматах (BMP, TIF, PCX, JPG, GIF, CDR) і додаватися окремим файлом.

     Забороняється використовувати графічний редактор MS WORD!!!

     Ілюстрації типу фотографій повинні бути відскановані з роздільною здатністю не менше 400 dpi і/або додаватися в оригіналі.

     Усі рисунки, графіки і фотографії можуть бути чорнобілими, кольоровими або півтоновими.

     Ілюстрації, перескановані з періодики та накреслені вручну, не приймаються!!!

     Підписи до ілюстрацій: Times New Roman (Cyr), кегль 10, bold, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру. Написи в ілюстраціях виконуються гарнітурою Arial.

     Забороняється використовувати абревіатуру в назвах.

 1.     Використані автором літературні джерела, на які є посилання у тексті, наводяться у кінці статті загальним списком у порядку згадування. До нього слід включати лише джерела, на які є посилання у статті. У тексті порядковий номер (згідно списку) літературного джерела, на яке посилаються,  подається  у квадратних дужках, наприклад, [4].

 

     Додатково до тексту статті додається файл з довідкою про авторів (для присвоєння індексу DOI кожній публікації).

 

ДОВІДКА ПРО АВТОРА

 

 1. Автор (укр. і англ.)____________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

 1. Науковий ступінь____________________________________________________________________
 1. Вчене звання________________________________________________________________________
 1. Місце роботи (повна назва організації та адреса укр. і англ.)_________________________________
 1. Контактний номер телефону___________________________________________________________
 1. Електронна пошта ___________________________________________________________________
 1. Поштова адреса з індексом (на яку необхідно направити примірник збірника наукових праць) _____________________________________________________________________________________
 1. Назва публікації (укр. і англ.) ___________________________________________________________
 1. Анотації трьома мовами з ключовими словами (укр., рос., англ.) ___________________________
 1. Дата подання статті до редакції________________________________________________________

 

     Рукописи, які не враховують наведені вище вимоги, повертаються автору без розгляду по суті. Датою надходження рукопису статті в редакцію вважається дата надсилання її кінцевого варіанта.

Privacy Statement

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.