ВАЖКІ МЕТАЛИ, ЯК ПРІОРИТЕТНІ ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СОЦІАЛЬНУ СКЛАДОВУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У КАЛУСЬКОМУ ПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ

  • Я. М. Семчук
  • Л. Я. Савчук
Keywords: heavy metals, components of environment, morbidity, cross-correlation

Abstract

Set basic sources of important metals that contaminate an environment. The study of
connection is conducted between contamination of soils of hydrosphere and atmospheric air and
some indexes of health of population of region. Certain by means of method of cross-correlation
analysis of математико are statistical dependences between influence of heavy metals and
prevalence of diseases after the basic classes of illnesses.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Александров В. Н. Обоснование интегрального санаторно-экологического
показателя качества санитарной зоны города / В. Н. Александров, Б. А. Баландович, В. Н.
Соленов // Гигиена и санитария, 1993. – № 2. - С. 43 – 45.
2. Белов С.В. Охрана окружающей среды / С.В. Белов. – М.: Высш. шк., 1991. –
320с.
3. Камаєва І. О. Екологічна безпека гірничо-хімічних виробництв в умовах
аеротехногенного забруднення довкілля [Текст] : автореф.дис. на здобуття наук. ступеня
канд. техн. наук : спец. 21.06.01 – «Екологічна безпека» / Камаєва Інесса Олегівна. Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2009. – 18 с.
4. Крижанівська А.Є. Навколишнє середовище-визначальний чинник здоров’я
населення екологічно-кризових регіонів / А.Є. Крижанівська, Л.Я. Семчук // Науковий
вісник ІФНТУНГ, №1 (20), 2014 С. 36-48
5. Нейко Є.М. Результати моніторингу здоров’я населення м. Івано-Франківська у
зв’язку з екологічними чинниками / Є. М. Нейко, З. М. Митник, Н. І. Кольцова // Розвідка і
розробка нафтових і газових родовищ. – 2000. – № 37 (т. 10). – С. 128 – 131.
6. Перекупко Т. В. Дослідження процесу випарювання розчину хвостосховища
калійного виробництва / Т.В. Перекупко, Х. І. Гоухола // Вісник НУ «Львівська
політехніка». Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2012. – № 726. – С. 9-11.
7. Хинце И.О. Турбулентность, её механизм и теория / И. О. Хинце. – М. :
Физматизд., 1963. – 680 с.
8. Хинкли Э.Д. Лазерный контроль атмосферы / Э. Д. Хинкли. – М. : Мир, 1979. –
416 с.
9. Хорват Л. Кислотный дождь / Л. Хорват [под ред. Ю.Н. Михайловского]. – М. :
Стройиздат, 1990. – 80 с.
10. Чернишова Л. І. Первинні комбіновані імунодефіцити у дітей (діагностика і
тактика ведення) : навч. посіб. / Л. І. Чернишова, Д. В. Самарін. – Київ, 2004. –50 с.
11. Abdel-Saheb J. А. Chemical characterization of heavy-metal contaminated soils
transekto in SoutheastKansas. Amer. Soc. Agron. Annu. Meet / J. А. Abdel-Saheb, А. P.
Schwab, M. K.Banks, B. A.Hetrick. – 1992. – Minneapolis. – 30 p.
12. Alloway B. J. The behaviour of heavy metals in sewage sludgemended soil / B. J.
Alloway, A. P. Jackson // Sei. total environ. – 1991. – P. 151 – 176.
Published
2014-12-29
How to Cite
Семчук, Я., & Савчук, Л. (2014). ВАЖКІ МЕТАЛИ, ЯК ПРІОРИТЕТНІ ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СОЦІАЛЬНУ СКЛАДОВУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У КАЛУСЬКОМУ ПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (1(11), 104-110. Retrieved from http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/114
Section
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

Most read articles by the same author(s)