ПОСТІЙНО ДІЮЧА АВТОМАТИЗОВАНА ЕКОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРИКАРПАТТЯ

  • К. О. Радловська ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Ключові слова: моніторинг довкілля, локальний ієрархічний рівень, екологічна (природно-техногенна) безпека, техногеохімічні карти, геоекологіне районування, еколого-технологічні моделі.

Анотація

Обґрунтовані оптимальні мережі екологічного моніторингу для
комп’ютеризованих систем екологічної безпеки територій Рогатинського та
Богородчанського адміністративних районів Івано-Франківської області, де виконані
екологічні маршрути та відібрані проби ґрунтів, поверхневих вод, донних відкладів,
грунтових вод, атмосферного повітря і частково рослинності, які проаналізовані атомно-
адсорбційним, рентгенофлюоресцентним, хроматографічним та електрохімічним
методами.
Комплексна геоекологічна оцінка компонентів довкілля виконана шляхом
комп’ютерної обробки отриманих результатів аналізів з побудовою баз даних, а на їх
основі поелементних еколого-техногеохімічних карт, а потім покомпонентних карт.
Використання сучасних методів ДЗЗ, ІТ та ГІС-технологій дозволило максимально
автоматизувати цей процес і створити комп’ютерні багатокомпонентні постійно діючі
еколого-технологічні моделі.
Вдосконалення систем моніторингу довкілля запропоновано на основі деталізації
космічних знімків наземними методами, що дозволило виявити морфологію, структури і
походження плям забруднення від міста Івано-Франківська та найпотужнішої на заході
України Бурштинської ТЕС. Розроблений необхідний комплекс природоохоронних
заходів, що ґрунтується на базі загальної екологічної політики в Карпатському регіоні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Адаменко О.М. Конструктивная экология/О. М. Адаменко. – Saarbrucken,
Deutschland: Lambert, 2014. – 122с.
2. Адаменко Я.О. Оцінка впливів техногенно-небезпечних об'єктів на навколишнє
середовище: науково-теоретичні основи, практична реалізація: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня доктора технічних наук: спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Я.О.
Адаменко. – Івано-Франківськ, 2006. – 39с.
3. Волошкіна О.С. Наукове обгрунтування прогнозу стану річкових басейнів
України і методи його оцінки: автореф. дис. д-ра техн. наук : 21.06.01 / О.С.Волошкіна ;
Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – К., 2004. – 36с.
4. Греков Л.Д. Космічний моніторинг забруднення земель техногенним пилом /
Л.Д. Греков, Г.Я. Красовський, О.М. Трофимчук. – К.: Наук. думка, 2007. – 123с.
5. Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія. Геохімічний аспект: Навч. посібник. - 2-ге
вид. доп. / В.М. Гуцуляк. – Чернівці: ТОВ «Видавництво «Наші книги», 2010. – 312 с., іл.,
карти.
6. Екологічна безпека збалансованого ресурсокористування у Карпатському
регіоні: наукова монографія за редакцією доктора геолого-мінералогічних наук,
професора Адаменка О.М., автори Адаменко О.М., Адаменко Я.О., Архипова Л.М.,
Головчак В.Ф., Зорін Д.О., Зоріна Н.О., Крихівський М.В., Мандрик О.М., Міщенко Л.В.,
Приходько М.М., Приходько М.М. (молодший), Радловська К.О., Хащак М.З. – Івано-
Франківськ: Симфонія форте, 2013. – 368 с.
7. Екологічна безпека територій: колективна монографія. За редакцією професорів
доктора геолого-мінералогічних наук О. М. Адаменка та доктора технічних наук
Я. О. Адаменка. Автори Адаменко Я. О., Адаменко О. М., Архипова Л. М., Гладун Я. Д.,
Зорін Д. О., Зоріна Н. О., Мандрик О. М., Манюк О. Р., Міщенко Л. В., Орфанова М. Мик.,
Орфанова М. Мих., Приходько М. М., Радловська К. О., Стельмахович Г. Д., Федак І. А. –
Івано – Франківськ : Голіней, 2014. – С. 442.
8. Зорін Д.О. Еколого-геохімічна оцінка Дністровського каньйону як регіонального
коридору національної екологічної мережі України: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня
канд. геологіч. наук: спец. 21.06.01 «Екологічна безпека / Д.О. Зорін. – Івано-Франківськ,
2008. – 19 с.
9. Ковальчук І.П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз /І.П.Ковальчук. -
Львів: Інститут українознавства, 1997. – 440 с.
10. Ковальчук І.П. Геоекологічний аналіз Західного регіону України /І.П.
Ковальчук // Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми. – Львів,
1998. – Ч.З. – С. 132-139.
11. Красовський Г.Я. Інформаційні технології космічного моніторингу водних
екосистем і прогнозу водоспоживання міст / Г.Я. Красовський, В.А. Петросов. – К.:
Наукова думка, 2003. – 224с.
12. Красовський Г.Я Розробка систем картографічного забезпечення для управління
екологічною безпекою території області / Г.Я. Красовський, О.М. Трофимчук, Л.В.
Зотова: регіональна нарада 13-14 червня 2007 р. – Тернопіль, 2007. – С. 41-49.
13. Красовський Г.Я. Космічний моніторинг безпеки водних систем з
застосуванням геоінформаційних технологій / Г.Я.Красовський. – К.: Інтертехнологія,
2008. – 480с.
14. Міщенко Л.В. Геоекологічне районування. Наукова монографія за ред. О.М.
Адаменка/Л.В. Міщенко. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. – 408с.
15. Радловська К.О. Із історії досліджень проблеми збалансованого
ресурсокористування для побудови районних ГІС / К.О. Радловська // Екологічна безпека
та збалансоване ресурсокористування, 2012, № 1(5). – С.56-60.
16. Радловська К.О. Ландшафтна, екологічна та геоекологічного районування
картосхеми Рогатинського Опілля / К.О. Радловська // Екологічна безпека та
природокористування. – Зб.наук.праць, Київ.нац.ун-т буд-ва і архітектури, Ін-т
телекомунікацій і глобал. інфор.простору. – К., 2013. – Вип. 13. – С. 35-44.
17. Радловська К.О. Природно-техногенний стан довкілля у зоні впливу
Богородчанського газотранспортного вузла на Прикарпатті / К.О. Радловська //
Екологічна безпека: науковий журнал. – Кременчук, № 2/2013 (16). – С. 53-56.
18. Рудько Г.І. Екологічна безпека та раціональне природокористування в межах
гірничопромислових та нафтогазових комплексів (наукові та методологічні основи). / Г.І.
Рудько, Л.Є. Шкіца. – К.: Нічлава, 2001. – 528 с.
19. Рудько Г.І. Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та
методичні основи): наукова монографія / Г.І. Рудько, С.В. Гошовський. – К.: Нічлава,
2006. – 464 с.
20. Яковлев Е.А. О структуре оценки и управление экологическим риском
геологической среды Украины / Е.А. Яковлев // Геологический журнал, 1993. – С. 41-52.
21. Яковлев Е.А. Экологическая геология. На черте двух наук // Минеральные
ресурсы Украины, 1, 1994. – С. 15-22.
22. Adamenko O., Stelmakh O., Zorin D., Radlovska K.. Idea of the ecological and
geological tourism center in Starunia (Fore-Carpathian region, Ukraine). Geoturystyka,
geotourism. – Akademia Gorniczo-Hutniczej. – Krakiw, №3 (18), 2009. – P.21-25.
23. Kloke A. Content of arsenik, cadmiumchromium, fluorine, lead, mercury and nickel
in plants grow on contaminated soil, papers presented at United Nations-ECE Syrnp. on Effects
of Air-borne Pollution on Vegetation / A. Kloke. –Warsaw. – 1979. – 192 p.
24. Mandryk Oleg, Radlovska Katerina. Contamination of soils with heavy metals in the
industrialized region of Western Ukraine: Western Podole Upland // Geomatics and
environmental engineering. – AGH University of science and technology. – Krakow, Quarterly
Vol. 7 (No.1), 2013. P.75-82.
25. Mann R. F. Global environmental Monitoring System (GEMS). Action Plan for Phase
1. SCORE. Rep. 3 – Toronto, 1973, 130p.
26. Pedro G. Distribution des principoux types dfalteration chimigne a la Surfacedu globe
/ G. Pedro // Precipitation d-une esquisse geographinque, Resu. Geographie Phys. et geol //
JMnam, 1968. – PP. 457-470.
Опубліковано
2014-12-08
Як цитувати
Радловська, К. (2014). ПОСТІЙНО ДІЮЧА АВТОМАТИЗОВАНА ЕКОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРИКАРПАТТЯ. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування, (1(11), 127-140. Retrieved із http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/118
Розділ
Моніторинг, моделювання та прогнозування стану довкілля

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##