МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

  • О. М. Адаменко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Д. О. Зорін ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Keywords: stands, Scientific School, methodology, environmental studies.

Abstract

The exhibition features stands describing the basic design for the 1991-2015 biennium.
Scientific School of Professor Oleg Adamenko "Rational use and protection of nature", made by his
own means. Co-author of the exhibition – the pHd, assistant D. Zorin, technical assistants - head of
scientific-educational laboratory of ecology M. Nohach and graduate student M. Hrapenyuk. The
authors of the scientific research specified in the stands.The exhibition for students, teachers,
scientists, nature conservationists, local historians, tourists, business leaders and authorities.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Адаменко О.М. Альтернативні палива та інші нетрадиційні джерела енергії:
підручник: / О.М. Адаменко, В.В. Височанський, В. Льотко, М.І. Михайлів. Івано-
Франківськ: Інститут менеджмента та економіки – Радомська політехніка, 2000. – 256 с.
2. Адаменко О.М. Альтернативні палива та інші нетрадиційні джерела енергії:
монографія /О.М. Адаменко, В.В. Височанський, В. Льотко, М.І. Михайлів. – Івано-
Франківськ – Радом (Польща), 2000. – 284 с.
3. Адаменко О.М. Екологічний аудит територій /О.М. Адаменко, Л.В. Міщенко. –
Івано-Франківськ : Факел, 2000. – 342 с.
4. Адаменко О.М. Екологія міста Івано-Франківська /О.М. Адаменко, Є.І.
Крижанівський, Є.М. Нейко та ін. Івано-Франківськ: Сіверсія МВ ,2004. – 200 с.
5. Адаменко О.М. Наш майбутній дім- Екоєвропа. Роман життя, науки і кохання в 4х
томах /О.М. Адаменко. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2007. – Том 4. – 428 с.
6. Адаменко О.М. Ландшафтно-еколоічне обгрунтування організації «Парку
Льодовикового періоду» у с. Старуні на Прикарпатті / О.М. Адаменко, О.Р.Стельмах, О.Р.
Манюк, Д.О. Зорін, К.О. Радловська та ін. // Екологічна безпека та збалансоване
ресурсокористування (ЕБ та ЗР), 2010 – № 1. – С.60-64.
7. Адаменко О.М. Вступ до медичної геології: колективна монографія / за ред.
Г.І. Рудька, О.М. Адаменка [автори Г.І. Рудько, О.М. Адаменко, Е.Б. Безвушко та ін.]. Том 2,
2010. – 448 с.
8. Адаменко О.М. Старунський геодинамічний полігон – «Парк Льодовикового
періоду» / О.М. Адаменко, Л.В. Міщенко, І.В. Мосюк, О.Р. Стельмах, Д.О. Зорін, М.М.
Приходько, К.О. Радловська // ЕБ та ЗР, 2011 – № 1 (3). – С. 75-76.
9. Адаменко О.М. Комп’ютеризована система екологічної безпеки Центральної та
Східної Європи / О.М. Адаменко // ЕБ та ЗР, 2011 – № 2 (4). – С.4-10.
10. Адаменко О.М. Що таке «екологічні науки»? / О.М. Адаменко // Екологічна
безпека та збалансоване ресурсокористування. Доповіді 1ої Міжнародної науково-практичної
конференції у м.Івано-Франківську 20-22 вересня 2012 р. – Івано-Франківськ: Симфонія
форте, 2012. – С. 7.
11. Адаменко О.М. Комп’ютерні програми оцінки екологічного стану екосистем та
безпеки життєдіяльності населення в зоні впливу нафтогазових родовищ / О.М. Адаменко,
Л.В. Міщенко, Д.О. Зорін, М.В. Крихівський // ЕБ та ЗР, 2012 – № 2 (6). – С.32-53.
12. Адаменко О.М. Що таке «екологічні науки»?/ О.М.Адаменко // ЕБ та ЗР, 2012 – №
2 (6). – С.19-21.
13. Адаменко О.М. Кафедра екології ІФНТУНГ у вирішенні освітянських та наукових
екологічних проблем / О.М. Адаменко, Я.О. Адаменко, О.М. Мандрик, Н.О. Зоріна / ЕБ та
ЗР, 2012 – № 2 (6). – С.4-18.
14. Адаменко О.М. Методика складання екологічних карт/ О.М. Адаменко, Я.О.
Адаменко, Л.В. Міщенко, Д.О. Зорін, Н.О. Зоріна // ЕБ та ЗР, 2012 – № 1 (5). – С.14-19.
15. Адаменко О.М. Початок реставрації лабораторно-аналітичного корпусу на
Дністровському протипаводковому полігоні /О.М. Адаменко, О.М. Мандрик, І.М.
Гаврилович // ЕБ та ЗР, 2012 – № 2 (6). – С. 122-125.
16. Адаменко О.М. Екологічні проблеми розвідки і видобутку сланцевих газів на
Олеській площі / О.М. Адаменко // ЕБ та ЗР, 2013 – № 2 (8). – С. 4-12.
17. Адаменко О.М. Автоматизована інформаційно-вимірювальна протипаводкова
система – Дністер (АВІПС – Дністер) / О.М. Адаменко, Д.О. Зорін // ЕБ та ЗР, 2013 – № 2 (8).
– С. 68-76.
18. Адаменко О.М. Екологічна безпека збалансованого ресурсокористування в
Карпатському регіоні: колективна монографія за ред. О.М. Адаменка і Я.О. Адаменка / О.М.
Адаменко, Я.О. Адаменко, Л.М. Архипова та ін. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013.
– 368 с.
19. Адаменко О.М. Конструктивная экология /О.М. Адаменко. – Saarbrucken,
Deutschland: Lambert, 2014. – 122 с.
20. Адаменко О.М. Перші екологічні карти території Дністровського
протипаводкового полігону / О.М. Адаменко, Д.О. Зорін, Н.О. Зоріна та ін. // ЕБ та ЗР, 2014 –
№ 1 (9). – С.70-75.
21. Адаменко О. Про причини та наслідки паводків у долині Дністра / Олег Адаменко
// Вісник Львівського університету. Серія географічна, вип.48, 2014. – С.141-149.
22. Адаменко О.М. Экологические проблемы разведки и добычи сланцевых газов на
Олесской площади западного региона Украины / О.М. Адаменко, Я.О. Адаменко, О.М.
Мандрык // Монография «Экологические проблемы. Евразийское пространство».
Редколлегия: В.А. Садовничий и др. – М. : изд-во МГУ, 2014. – С. 253-259.
23. Адаменко О.М. Територіальним громадам – про захист від катастрофічних
паводків / О.М. Адаменко, О.М. Мандрик. – Івано-Франківськ : Голіней, 2014.-32 с.
24. Адаменко О.М. Екологічні вимоги та їх дотримання при розвідці та видобутку
сланцевих газів на Олеській площі / О.М. Адаменко, Л.В. Міщенко, Д.О. Зорін // Перший
науково-практичний семінар «Надрокористування в Україні : перспективи інвестування». –
Трусковець, 2014, – 10-14 листопада 2014р.
25. Адаменко О.М. Екологічні карти- основа природно-техногенної безпеки територій
/ О.М. Адаменко // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.М. Каразіна, № 1104. Серія
«Екологія», вип. 10, 2014. – С. 126-133.
26. Адаменко О.М. Технология экологических исследований / О.М. Адаменко //
Геополитика и экогеодинамика регионов. Научный журнал Таврического нац. ун-та им. В.И
Вернадского, том 10,вып.2. – Симферополь, 2014. – С.22-28.
27. Адаменко О.М. Виховні, навчальні та наукові кроки та сходинки до докторського
ступеня та професорського звання Ярослава Адаменка / О.М. Адаменко, Р.С. Адаменко // ЕБ
та ЗР, 2014 – спеціальний випуск. – С. 96-105.
28. Адаменко О.М. Де у долині Дністра можна розробляти пісчано-гравійно-галькові
суміші? / О.М. Адаменко, О.М. Мандрик, Д.О. Зорін та ін. // ЕБ та ЗР, 2015-№ 1(11). – С.42-
45.
29. Адаменко О.М. Міжнародний семінар «Проблеми геоморфології і палеогеографії
Українських Карпат» / О.М. Адаменко, Л.М. Архипова, Л.В. Міщенко // ЕБ та ЗР, 2015 – № 1
(11). – С. 159-160.
30. Аdamenko O.M. Metodology and support of Environmental research as the Basis of
territory al substainable Development strategy for Global an Regional ecological problems salution
/ O.M.Adamenko,Y.O.Adamenko, O. M. Mandryk, D.O. Zorin, L.B. Mishenko, O.A. Melnyk // ЕБ
та ЗР, 2015 – № 1(11). – С. 5-17.
31. Адаменко Я.О. Оцінка впливів техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє
середовище / Я.О. Адаменко // ЕБ та ЗР, 2010, – № 2. – С.58-64.
32. Адаменко Я.О. Основні принципи організації системи екологічного моніторингу
довкілля в межах території нафтогазових промислів Богородчанського району /
Я.О.Адаменко, О.М. Мандрик, М.С. Знак та ін. // ЕБ та ЗР, 2010 – № 1. – С.5-11.
33. Адаменко Я.О. Екологічний стан атмосферного повітря на території Івано-
Франківької області /Я.О. Адаменко, О.О. Акульшин// ЕБ та ЗР, 2011 – № 1(3). – С.4-16.
34. Адаменко Я.О. Галицький протипаводковий полігон / Я.О. Адаменко, О.М.
Мандрик, Л.М. Архипова, Н.О. Зоріна // ЕБ та ЗР, 2011 – № 1 (3). – С. 76-80.
35. Адаменко Я.О. Наукова еколого – експертна оцінка проектів малих ГЕС в Івано-
Франківській області / Я.О. Адаменко, Л.М. Архипова, С.В. Пернеровська // ЕБ та ЗР, 2013 –
№ 2 (8). – С. 26-31.
36. Адаменко Я.О. Оцінка стійкості снігового покриву гірськолижних трас курорту
«Буковель» / Я.О. Адаменко // ЕБ та ЗР, 2014 – № 2 (10). – С. 86-93.
37. Архипова Л.М. Концепція екологічної безпеки басейнових систем районів
нафтогазовидобування / Л.М. Архипова, Я.О. Адаменко, О.М. Мандрик // ЕБ та ЗР, 2012 – №
2 (6). – С. -67-71.
38. Архипова Л.М. Гранична місткість та сталий розвиток рекреаційної зони
«Буковель» / Л.М. Архипова // ЕБ та ЗР, 2014 – № 2 (10). – С. 93-100.
39. Басараба Ю.Б. Дослідження якості основних джерел питної води мешканців міста
Івано-Франківська / Ю.Б. Басараба // ЕБ та ЗР, 2014 – № 2 (10). – С.58-62.
40. Геологічна карта масштабу 1:200 000. Лист М-35–ХХV (Івано-Франківськ).
Геолого-екологічна карта / Г.Г. Поліха. – Київ: Укргеодезкартографія, 2007. – С.41-52
41. Грапенюк М.М. Дослідження хімічного складу снігового покриву високогір’я
Чорногірського та Свидовецького масивів / М.М. Грапенюк // ЕБ та ЗР, 2014 – № 2 (10). –
С.53-57
42. Екологічна безпека територій: колективна монографія / за ред. О.М. Адаменка і
Я.О. Адаменка [автори Адаменко О.М., Адаменко Я.О., Архипова Л.М. та ін.] – Івано-
Франківськ: Супрун В.П., 2014. – 444 с.
43. Заставецька О.В. Географічна, туристична та екологічна навчальні практики у
Дністровському каньйоні / О.В. Заставецька, Д.О. Зорін, В.М. Триснюк. – Тернопіль: Терно-
граф, 2010. – 200 с.
44. Зорін Д.О. Дністровський каньйон. Еколого-туристичний нарис / Д.О. Зорін. –
Тернопіль: Новий колір, 2007. – 48 с.
45. Зорін. Д.О. Дністровський каньйон – один із головних коридорів екологічної
мережі природоохоронних територій України / Д.О. Зорін // Науковий вісник Волинського
держ.ун-ту ім. Л. Українки. – Вип.-11, ч.2. – 2007. – С.307-312.
46. Зорін Д.О. Еколого-геохімічна оцінка Дністровського каньйону як регіонального
коридору національної екологічної мережі України: автореф. дис.на здобуття наук. ступ.
канд. геол. наук: спец.21.06.01 – екологічна безпека / Д.О. Зорін. – Івано-Франківськ, 2008. –
19 с.
47. Зорін Д.О. Розвиток заповідної справи у Дністровському каньйоні / Д.О. Зорін,
О.Р. Манюк // ЕБ та ЗР, 2011 – № 1 (3). – С. 51-53.
48. Зорін Д.О. Екологічна безпека Дністровського каньйону як регіонального
коридора національної екологічної мережі України / Д.О. Зорін // ЕБ та ЗР, 2011 – № 2 (4). –
С.44-55.
49. Зорін Д.О. Кліматичні коливання за даними історичних літописних документів та
інструментальних спостережень (нова ера – сучасність) / Д.О. Зорін // В кн. : Тиск на
біосферу: реанімація чи шлях на Марс. – Київ – Чернівці: Букрек, 2014.-С.170-202.
50. Зорін Д.О. Екстремальні природні явища останнього тисячоліття за літописними та
історичними даними / Д.О.Зорін // ЕБ та ЗР, 2014 – № 2 (10). – С. 75-85.
51. Зорін Д.О. Кліматичні зміни протягом геологічної історії Землі / Д.О. Зорін // ЕБ та
ЗР, 2014 – № 1 (9). – С. 29-48
52. Зоріна Н.О. Психолого-педагогічні аспекти екологічної освіти в університеті нафти
і газу /Н.О. Зоріна// ЕБ та ЗР, 2010 – № 2. – С.68-76.
53. Зоріна Н.О. Дослідження екологічного стану грунтового покриву на
Дністровському протипаводковому полігоні в межах планшету Тустань / Н.О. Зоріна, О.З.
Хащак // ЕБ та ЗР, 2014 – № 2(10). – С.150-159.
54. Крижанівський Є.І. Організаційні, навчальні та науково-дослідницькі роботи на
Дністровському протипаводковому полігоні у 2012-2013 рр. / Є.І. Крижанівський, О.М.
Мандрик, Я.О. Адаменко та ін. // ЕБ та ЗР, 2014 – № 1 (9). – С.53-70.
55. Кундельська Т.В. Дослідження вмісту нітратів в продуктах харчування, що
реалізуються на території міста Івано-Франківськ / Т.В. Кундельська, В.В. Смоляк, А.В.
Палійчук // ЕБ та ЗР, 2014 – № 2(10). – С. 70-74.
56. Мандрик О.М. Комплексна екологічна оцінка впливу магістральних газопроводів
на довкілля з використанням геоінформаційних систем / О.М. Мандрик // ЕБ та ЗР, 2013 – №
2 (8). – С. 20-26.
57. Мандрик О.М. Презентація Наукової школи «Раціональне використання та захист
природи» професора Олега Адаменка / О.М. Мандрик, Я.О. Адаменко // ЕБ та ЗР, 2014 – № 2
(10). – С. 5-14.
58. Міщенко Л.В. Екологічний аудит територій : навчальний посібник / Л.В. Міщенко,
М.Г. Грицюк. – Івано-Франківськ: Галицька академія, 2008. – 272 с.
59. Міщенко Л.В. Екологічний аудит та менеджмент стану геологічного середовища і
геоморфосфери на території Прикарпаття / Л.В. Міщенко // ЕБ та ЗР, 2010 – № 1. – С.34-41.
60. Міщенко Л.В. Геоекологічне районування: наукова монографія за ред. О.М.
Адаменка / Л.В. Міщенко. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – 408 с.
61. Міщенко Л.В. ГІС – моделі геоекологічного районування / Л.В. Міщенко // ЕБ та
ЗР, 2012 – № 1 (5). – С. 20-24.
62. Міщенко Л.В. Комп’ютерна програма EKOSTAT для статистичної обробки
екологічної інформації / Л.В. Міщенко, Д.О. Зорін, М.В. Крихівський, О.М. Адаменко //
Доповіді 1оі Міжнародної науково-практичної конференції у м. Івано-Франківську 20-22
вересня 2012 р. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. – С. 117.
63. Міщенко Л.В. Комп’ютерна програма EKOSTAT для статистичної обробки
екологічної інформації / Л.В. Міщенко, М.В Крихівський / ЕБ та ЗР, 2013 – № 1 (7). – С. 95-
104.
64. Міщенко Л.В. Геоекологічне районування, моніторинг, екологічний аудит та
менеджмент стану довкілля у Карпатському регіоні і Західному Поділлі / Л.В. Міщенко // ЕБ
та ЗР, 2013 – № 2 (8). – С.47-51.
65. Міщенко Л.В. Методологічні засади геоекологічного районування територій /
Л.В.Міщенко // ЕБ та ЗР, 2014 – № 2 (10). – С. 128-133.
66. Міщенко Л.В. Природно-техногенна безпека територій Західного регіону України /
Л.В. Міщенко. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2014. – 452 с.
67. Міщенко Л.В. Методологічні засади геоекологічного районування територій /
Л.В.Міщенко // ЕБ та ЗР, 2014 – № 2 (10). – С.128-133.
68. Мороз В.І. Карпатському інженерно-екологічному центру – 25 років / В.І. Мороз //
ЕБ та ЗР, 2015 – № 1 (11). – С.163-168.
69. Пендерецький О.В. Екологія Галицького району / О.В. Пендерецький. – Івано-
Франківськ : Нова зоря, 2004. – 198 с.
70. Побігун О.В. Геоекологічний моніторинг Карпатського регіону України як основа
природокористування / О.В. Побігун: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата
географічних наук : спеціальність 11. 00. 11 – конструктивна географія та раціональне
використання природних ресурсів. – Львів, 2005. – 20 с.
71. Потравич Л.Д. Проблема відновлення біотосфери на територіях з техногенним
впливом (на прикладі Богородчанського газотранспортного вузла) / Л.Д. Потравич // ЕБ та
ЗР, 2010 – № 1. – С. 11-16.
72. Приходько М.М. Оцінка антропогенного впливу на природне середовище та
обгрунтування геоекологічних засад раціонального природокористування в Івано-
Франківській області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата географічних наук :
спец. 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів /
М.М. Приходько. – Львів , 2005. – 18 с.
73. Радловська К.О. Міждисциплінарні дослідження Старуні українсько-польськими
експедиціями у 2004-2009 рр. / К.О. Радловська // ЕБ та ЗР, 2011 – № 2 (4). – С. 62-68.
74. Радловська К.О. Із історії досліджень поблеми збалансованного
ресурсокористування для побудови районних ГІС /К.О. Радловська // ЕБ та ЗР, 2012 – № 1
(5). – С. 56-60.
75. Радловська К.О. Дослідження екологічного стану грунтів Рогатинського Опілля /
К.О. Радловська // ЕБ та ЗР, 2012 – № 2 (6). – С. 81-84.
76. Радловська К.О. Геохімічні особливості грунтового покриву на території
Рогатинського району Івано-Франківської області / К.О. Радловська // ЕБ та ЗР, 2013 – №
1(7). – С.48-52.
77. Радловська К.О. Картосхема ландшафтно-геохімічного стану довкілля на території
Рогатинського району / К.О. Радловська // ЕБ та ЗР, 2013 – № 2 (8). – С. 51-55.
78. Рудько Г.І. Конструктивна геоекологія : наукові основи та практичне втілення /
Г.І. Рудько, О.М. Адаменко. – Чернівці : Маклаут, 2008. – 320 с.
79. Рудько Г.І. Тиск на біосферу :реанімація чи шлях на Марс / Г.І. Рудько, О.М.
Адаменко. – Київ : Букрек, 2014. – 336 с.
80. Рундквист И.К. Геодинамическое картирование Ивано-Франковской области для
выявления сейсмоопасных участков / И.К. Рундквист, В.И. Захаров, Ф.А. Питкенен //
Геоекологія України, Київ : Манускрипт, 1993. – С.50-55.
81. Савчук Л.Я. Медико-екологічний аналіз дитячого захворювання Івано-
Франківської області / Л.Я. Савчук // ЕБ та ЗР, 2013 – № 1(7). – С. 76-81.
82. Стельмах О.Р. Історія вивчення та колекції руд і артефактів геодинамічного
полігону «Старуня» / О.Р. Стельмах, О.К. Кащишин, І.В. Мосюк, А.В. Міщенко // ЕБ та ЗР,
2014 – № 1 (9). – С.49-52.
83. Скрипник В.С. Система екологічного моніторингу та заходи стабілізації стану
довкілля Надвірнянського нафтогазопромислового району / В.С. Скрипник // ЕБ та ЗР, 2010 –
№ 1. – С.16-26.
84. Скрипник В.С. Оцінка стану довкілля у Надвірнянському нафтопромисловому
районі / В.С. Скрипник // Доповіді 1ої Міжнародної науково-практичної конференції у м.
Івано-Франківську 20-22 вересня 2012 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. – С.117.
85. Триснюк В.М. Еколоія Гусятинського району / В.М. Триснюк. – Тернопіль:
Тернограф, 2004. – 219 с.
86. Триснюк В.М. Інформаційні технології та просторово-часові методи регіональної
системи моніторингу / В.М. Триснюк, Т.В. Триснюк // ЕБ та ЗР, 2014 – № 2 (10). – С. 120-
128.
87. Хащак М.З. Початок геоекологічних досліджень на Дністровському
протипаводковому полігоні / М.З. Хащак // ЕБ та ЗР, 2012- № 2 (6). – С. 119 – 122.
Published
2014-12-29
How to Cite
Адаменко, О. М., & Зорін, Д. О. (2014). МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (2(12), 5-44. Retrieved from http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/137
Section
Регіональні та глобальні екологічні проблеми

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>