ІСТОРІЯ ГЕОЛОГІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИКАРПАТТЯ

  • К. О. Радловська ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Ключові слова: історія досліджень, моніторинг довкілля, безпека, національний, регіональний, локальних рівень.

Анотація

В статті наведено результати аналізу науково-технічної літератури та інших джерел
інформації стосовно історії досліджень проблем моніторингу довкілля для безпеки на
національному, регіональному та локальних рівнях, а також проаналізовані сучасні методи
екологічних досліджень з використанням картографії, геоінформаційних систем,
дистанційного зондування Землі та комп’ютерної техніки: еколого-геологічний, геоекологічний,
еколого-ландшафтний, еколого-геохімічний, конструктивно-техноекологічний.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Адаменко О. М. Екологічна геологія / О. М. Адаменко, Г. І. Рудько. – К. :
Манускрипт, 1998. – 249 с.
2. Адаменко О. М. Наш майбутній дім – Екоєвропа. Роман життя, науки і кохання в
4-х томах / О. М. Адаменко. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2007. – 460 с. : іл.
3. Адаменко Олег. Конструктивная экология / Олег Адаменко. – LAP LAMBERT
Academy, Німеччина, 2014. – 122 с.
4. Атлас природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР [Карти, текст]
/ [редкол. Першын П. Н. и др.]. – М. : ГУГК при Совете Министров СССР, 1978. – 184 с.
5. Атлас Івано-Франківської області [за ред. О.І. Шаблія]. – М. : ГУГК, 1990. – 32с.
6. Атлас. Геологія і корисні копалини України. – Київ : ГУГКК, 2001. – 168с.
7. Барановський В. А. Екологічний атлас України / В. А. Барановський. – К. :
Географіка, 2000 – 42 с.
8. Боков В. А. Основи экологической безопасности: Учебное пособие / В. А. Боков, А.
В. Лущик. – Симферополь : СОНАТ, 1998. – 224 с.
9. Бондарчук В. Г. Очерки по региональной тектоорогении / В. Г. Бондарчук. – К. :
Наук. думка, 1972. – 259 с.
10. Веклич М. Ф. Основні етапи розвитку річкових долин / М. Ф. Веклич //
Геоморфологія річкових долин України. – Київ : Наук. думка, 1965. – С. 7-26.
11. Волошин І. М. Ландшафтно-екологічні основи моніторингу / І. М. Волошин–
Львів : Простір, 1998. – 356 с.
12. Волошин І. М. Ландшафтно-екологічні основи моніторингу / І. М. Волошин. –
Львів : Простір, 1998. – 356 с.
13. Геоінформаційна система екологічної безпеки та екологічного аудиту територій.
Система экологического менеджмента ІSО 14001 / [О. М. Адаменко, Я. О. Адаменко, Л. В.
Міщенко і ін.]. – Киев : Экологический аудит, 2005. – С. 393.
14. Герасимов И. П. Научные основы современного мониторинга окружающей среды /
И. П. Герасимов. – Изв. АН СССР, сер. геогр., 1975. – № 3. – С. 13-25.
15. Греков Л. Д. Космічний моніторинг забруднення земель техногенним пилом / Л. Д.
Греков, Г. Я. Красовський, О. М. Трофимчук. – К. : Наук. думка, 2007. – 123 с.
16. Гродзинський М. Д. Стійкість екосистем до антропогенних навантажень / М. Д.
Гродзинський. – К., 1995. – 233 с.
17. Гуцуляк В. М. Основи ландшафтознавства: Навчальний посібник / В. М. Гуцуляк -
К. : НМКВО, 1992. – 60 с.
18. Дашковський О. А. Екоінформаційні, багатопараметрові газоаналітичні прилади і
системи екологічного моніторингу довкілля / О. А. Дашковський, І. А. Міхеєва, В. П.
Приміський // Вісті Академії інженерних наук України. Спеціальний випуск. Екологія. –
2002. – №2. – С. 6-14.
19. Дедю И. И. Экологический энциклопедический словарь / И. И. Дедю. – Кишинев:
Штиинца, 1989. – 408 с.
20. Демедюк М. С. Четвертинні відклади / М. С. Демедюк // Природа Івано-
Франківської області. – Львів : вид-во Львів. ун-ту, 1973. – С. 25-31.
21. Денисик Г. І. Антропогенні ладшафти Правобережної України: історико-
географічний аналіз, регіональні структури, оптимізація : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня докт. географ. наук : спец. 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія
ландшафтів» / Г. І. Денисик. – К., 1999. – 34 с.
22. Державне екологічне картування території нашої країни. К., 2001. – 17с.
23. Докучаєв В. В. К изучению зон природы. Горизонтальные и вертикальные
почвенные зоны: Избранные сочинения / В. В. Докучаєв. – М. : Сельхозгиз, 1949. – т. 3. – С.
315-329.
24. Екологічна безпека збалансованого ресурсокористування у Карпатському регіоні:
монографія [О. М. Адаменко, Я. О. Адаменко, К. О. Радловська та ін.]. – Івано-Франківськ :
Симфонія форте, 2013. – 268 с.
25. Екологічна безпека територій : монографія [О. М. Адаменко., Я. О. Адаменко,
К. О. Радловська та ін.]. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2014. – 444с.
26. Екологічний стан природного заповідника «Медобори» та суміжних територій /
[В. М. Триснюк, І. В. Триснюк, В. Я. Жовтюк і ін.] // Науковий вісник Волинського
державного університету ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – № 11 (ч. ІІ). – С. 292-297.
27. Еколого-географічні дослідження території України / [Л.Г. Руденко, І.О. Горленко,
Л. М. Шевченко і ін.]. – К. : Наукова думка, 1990. – 32 с.
28. Зорін Д. О. Створення геоінформаційної системи екологічного моніторингу
Галицького району / Д. О. Зорін, Л. В. Міщенко // Екологічні проблеми регіонів України:
наук. конф. студентів, магістрів і аспірантів, 25-26 травня 2005 р. : тези доп. – Одеса, 2005. –
С. 60-61.
29. Израэль Ю. А. Проблемы мониторинга и охраны окружающей среды /
Ю. А. Израэль. – Ленинград, 1989. – 389 с.
30. Исаченко А. Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование /
А. Г. Исаченко. – М. : Высшая школа, 1991. – 366 с.
31. Інвентаризація водойм регіону з застосуванням космічних знімків і
геоінформаційних систем / [Г. Я. Красовський, О. С. Волошкіна, І. Г. Пономаренко і ін.] //
Екологія і ресурси, вип. 11, К. 2005. – С. 19-41.
32. Інформатизація аерокосмічного землезнавства / [С. О. Довгий, В. І. Лялько,
О. М. Трофимчук і ін.]. – К. : Наук.думка, 2001. – 148 с.
33. Коваль П. Н. Конструктивно-географические основы ландшафтного анализа /
П. Н. Коваль // География и экология. – М. : Наука, 1990. – С. 23-30.
34. Ковальчук И. П. Антропогенные эрозионные процессы в Западной Подолии и их
интенсивность / И. П. Ковальчук // Рельеф и хозяйственная деятельность. – М. : изд-во Моск.
фил. Геогр. об-ва СССР, 1982. – С. 34-42.
35. Ковальчук І. П. Регіональні закономірності поширення і тенденції розвитку
яркових систем басейну Дністра / І. П. Ковальчук, М. Я. Симоновська // Вісник Львів. ун-ту,-
Сер. географ., вип.18, 1992. – С. 16-19.
36. Красовський Г. Я. Інформаційні технології космічного моніторингу водних
екосистем і прогнозу водоспоживання міст / Г. Я. Красовський, В. А. Петросов. – К. :
Наукова думка, 2003. – 224 с.
37. Красовський Г. Я. Космічний моніторинг безпеки водних систем з застосуванням
геоінформаційних технологій / Красовський Г. Я. – К. : Інтертехнологія, 2008. – 480 с.
38. Малишева Л. Л. Принципи і методика геоекологічного районування територій
України / Малишева Л. Л., Шищенко П. Г., Потапенко В. Г. // Вісник Київськ. ун-ту. – Серія
Географія. – вип. 41. – 1995. – С. 21-32.
39. Маринич О. М. Про походження врізаних меандрів р. Дністра / О. М. Маринич //
Наук. зап. Київ. ун-ту. – 1950. – Вип. 9. – № 4. – С. 19-24.
40. Маринич О. М. Фізична географія України / О. М. Маринич, П. Г. Шищенко. – К. :
Знання, 2006. – 511 с.
41. Мельник А. В. Основи регіонального еколого-ландшафтного аналізу /
А. В. Мельник. – Львів : Літопис, 1997. – 229 с.
42. Мильков Ф. Н. Физическая география: учение о ландшафте, географическая
зональность / Ф. Н. Мильков. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1986. – 328 с.
43. Міллер Г. П. Ландшафтознавство: теорія і практика / Г. П. Міллер, В. М. Петлін,
A. B. Мельник – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – 172 с.
44. Міщенко Л. В. Геоекологічний аудит техногенного впливу на довкілля та здоров’я
населення (на прикладі регіону Покуття : автореф. дисертації на здоб. наук. ступ. канд.
географ. наук. 11.00.01 «Коструктивна географія» / Л. В. Міщенко. – Чернівці, 2003. – 20 с.
45 Міщенко Л. В. Геоекологічний аудит та моделювання екосистем Покуття /
Л. В. Міщенко // Наукові записки ТДПУ, Серія : географія, №1. – 2003. – С. 87-89.
46. Міщенко Л. В. Геологічне районування. Наукова монографія за ред.
О. М. Адаменка / Л. В. Міщенко. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – 408 с.
47. Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. Загальні принципи : ДСТУ ISO
14010-97. – [Чинний від 1998-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1997.
48. Палеогеографія Старуні. Нові дослідження українсько-польських експедицій
(2004-2010 рр.) на місцезнаходженні мамонтової фауни і грязьового вулканізму на
Прикарпатті / [К. О. Радловська, М. Котарба, О. М. Стельмах та ін.] // Фізична географія і
геоморфологія, вип. 2(59), 2010. – С. 89-97.
49. Палиенко В. П. Влияние новейших движений земной коры на строение
голоценовой террасы Верхнего Днестра / В. П. Палиенко // Материалы по четвертичному
периоду Украины. К VII Конгресу INQUA в США. – К. : Наукова думка, 1965. – С. 262-269.
50. Перельман А. И. Геохимия ландшафта / А. И. Перельман. – М. : Высш. шк., 1996. –
392 с.
51. Петлін В. М. Ландшафтно-екологічна експертиза / В. М. Петлін. – Львів, вид-во
ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 236 с.
52. Полынов Б. Б. Учение о ландшафтах / Б. Б. Полынов. – М. : Издательство АН
СССР, 1956. – 232 с.
53. Приходько М. М. Управління природними ресурсами та природоохоронною
діяльністю /М. М. Приходько, М.М. Приходько (молодший). – Івано-Франківськ : Фоліант,
2004. – 847 с.
54. Приходько М. М. Регіональні геоекологічні дослідження і раціональне
природокористування (на прикладі Івано-Франківської області) / М. М. Приходько.
Монографія. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2006. – 245 с.
55. Радловська К. О. Палеонтологічне дослідження у с. Старуні на Прикарпатті /
К. О. Радловська. – Науково-практична конференція, приурочена 100-річчю з дня
народженняЮріяЮркевича. – К.: НТУ, 2011. – С. 19-20.
56. Радловська К. О. Міждисциплінарні дослідження Старуні українсько-польськими
експедиціями у 2004-2009 рр. / К. О. Радловська // Екологічна безпека та збалансоване
ресурсокористування, 2011. – № 2(4). – С. 62-68.
57. Скрипник B. C. Оцінка впливів об'єктів нафтогазового комплексу на антропогенні
ландшафти Прикарпаття. Наукові записки Вінницького державного педагогічного
університету ім. М. М. Коцюбинського. Серія : Географія, вип. 10 / В. С. Скрипник. – 2005. –
С. 30-35.
58. Солнцев H. A. Основные проблеми советского ландшафтоведения / H. A. Солнцев
// Изв. ВГО. – 1962. – С. 3-14.
59. Сочава В. Б. Введение в учение о геосистемах / В. Б. Сочава. – Новосибирск, 1978.
– 319 с.
60. Спиця Р. О. Структурно-геоморфологічний аналіз здвигової неотектонічної
компоненти на території Волино-Подільської плити та Передкарпатського прогину /
Р. О. Спиця // Український географічний журнал. – 1999. – № 1. – С. 37-41.
61. Старуня – унікальна геологічна пам’ятка природи з викопною фауною волохатих
носорогів і мамонта та проявами грязьового вулканізму / [О. М. Адаменко, Я. О. Адаменко,
К. О. Радловська і ін.]. – Міжнародна наукова конференція до 100-річчя першої знахідки
волохатого носорога в Старуні у 1907 році. Тез. доп. Івано-Франківськ-Краків, 2007. – С. 33-
36.
62. Старунський геодинамічний полігон – Парк Льодовикового періоду /
[О. М. Адаменко, Л. В. Міщенко, К. О. Радловська і ін.] // Екологічна безпека та
збалансоване ресурсокористування, 2011. – № 1(3). – С. 75-76.
63. Стецюк В. В. Передумови та зміст еколого-геоморфологічних досліджень /В. В.
Стецюк // Вісник Київського університету, серія географічна, вип. 43, 1996. – С. 26-31.
64. Триснюк В. М. Екологія Гусятинського району Тернопільської області.
Монографія / В. М. Триснюк. – Тернопіль : Терно-граф, 2005. – 225 с.
65. Цись П. М. Геоморфологія УРСР/ П. М. Цись. – Львів : вид-во Львівського ун-ту,
1962. – 224 с.
66. Шищенко П. Г. Потенціал ландшафтний / П. Г. Шищенко // Географічна
енциклопедія України. Т.3. – К. : УРЕ, 1993. – С. 73-74.
67. Шкіца Л. Є. Екологічна безпека гірничопромислових комплексів Західного регіону
України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук /
Л. Є. Шкіца. – Івано-Франківськ, 2006. – 36 с.
68. Яковлев Е. А. О структуре оценки и управление экологическим риском
геологической среды Украины / Е. А. Яковлев // Геологический журнал, 1993. – С. 41-52.
69. Adamenko O. leg M., Stelmakh Orest R., Zorin Denis O., Radlovska Katerina O. Idea of
the ecological and geological tourism center in Starunia (Fore-Carpathian region, Ukraine) /
O. Adamenko, O. Stelmakh, K. Radlovska. – Geoturystyka, geotourism. – Akademia Gorniczo-
Hutniczej. – Krakоw, 2009. – №3 (18). – P. 21-25.
70. Gajewski W. Szczatki flory pierwotnej w jarze Dniestru: Ochrona Przyrody /
W. Gajewski. – r.ll. – Krakow, 1931. – S. 10-39.
71. Gore A. Earth in the Balance. Ecology and the Human Spirit / A. Gore. – New York,
Plume, 1993. – 394 p.
72. Mann R. F. Global environmental Monitoring System (GEMS) / R. F. Mann. – Action
Plan for Phase 1. SCORE. Rep. 3 – Toronto, 1973. – 130 p.
73. Mandryk O. Contamination of soils with heavy metals in the industrialized region of
Western Ukraine: Western Podole Upland // O. Mandryk, K. Radlovska. – Geomatics and
environmental engineering. – AGH University of science and technology. – Krakow, 2013. –
Quarterly Vol. 7 (No.1), P. 75-82.
74. Pollution monitoring and research in the farmwork of MAB Programme. Moscow. 23-26
Apr. 1974. – Р. 58-63.
75. Teisseyre H. Problemy morfologiszne wschodniego Podkarpacia / H. Teisseyre // Spr.
Polsk. Inst. Geol. Smolenskij J. Smolenskij J. – 1932-1933. – t.VII. – Warszawa. – S. 421-464.
76. Teisseyre W. Paleomorfologia podola (wiadomosc tymczasowa) / W. Teisseyre //
Spraw. Komis. fiziograf. – Krakov, 1894. – S. 186-191.
Опубліковано
2015-03-17
Розділ
Регіональні та глобальні екологічні проблеми

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##