ІСТОРІЯ ГЕОЛОГІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИКАРПАТТЯ

  • К. О. Радловська ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Keywords: history research, environmental monitoring, safety, national, regional, local level.

Abstract

The article contains the analysis of scientific literature and other sources of information on
history research problems of environmental monitoring for security at national, regional and local
levels, and analyzed the modern methods of environmental studies using cartography, geographic
information systems, remote sensing and computer. Appliances: ecological and geological,
geoecological, ecological and landscape, ecological and geochemical, structural and
technoecological.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Адаменко О. М. Екологічна геологія / О. М. Адаменко, Г. І. Рудько. – К. :
Манускрипт, 1998. – 249 с.
2. Адаменко О. М. Наш майбутній дім – Екоєвропа. Роман життя, науки і кохання в
4-х томах / О. М. Адаменко. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2007. – 460 с. : іл.
3. Адаменко Олег. Конструктивная экология / Олег Адаменко. – LAP LAMBERT
Academy, Німеччина, 2014. – 122 с.
4. Атлас природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР [Карти, текст]
/ [редкол. Першын П. Н. и др.]. – М. : ГУГК при Совете Министров СССР, 1978. – 184 с.
5. Атлас Івано-Франківської області [за ред. О.І. Шаблія]. – М. : ГУГК, 1990. – 32с.
6. Атлас. Геологія і корисні копалини України. – Київ : ГУГКК, 2001. – 168с.
7. Барановський В. А. Екологічний атлас України / В. А. Барановський. – К. :
Географіка, 2000 – 42 с.
8. Боков В. А. Основи экологической безопасности: Учебное пособие / В. А. Боков, А.
В. Лущик. – Симферополь : СОНАТ, 1998. – 224 с.
9. Бондарчук В. Г. Очерки по региональной тектоорогении / В. Г. Бондарчук. – К. :
Наук. думка, 1972. – 259 с.
10. Веклич М. Ф. Основні етапи розвитку річкових долин / М. Ф. Веклич //
Геоморфологія річкових долин України. – Київ : Наук. думка, 1965. – С. 7-26.
11. Волошин І. М. Ландшафтно-екологічні основи моніторингу / І. М. Волошин–
Львів : Простір, 1998. – 356 с.
12. Волошин І. М. Ландшафтно-екологічні основи моніторингу / І. М. Волошин. –
Львів : Простір, 1998. – 356 с.
13. Геоінформаційна система екологічної безпеки та екологічного аудиту територій.
Система экологического менеджмента ІSО 14001 / [О. М. Адаменко, Я. О. Адаменко, Л. В.
Міщенко і ін.]. – Киев : Экологический аудит, 2005. – С. 393.
14. Герасимов И. П. Научные основы современного мониторинга окружающей среды /
И. П. Герасимов. – Изв. АН СССР, сер. геогр., 1975. – № 3. – С. 13-25.
15. Греков Л. Д. Космічний моніторинг забруднення земель техногенним пилом / Л. Д.
Греков, Г. Я. Красовський, О. М. Трофимчук. – К. : Наук. думка, 2007. – 123 с.
16. Гродзинський М. Д. Стійкість екосистем до антропогенних навантажень / М. Д.
Гродзинський. – К., 1995. – 233 с.
17. Гуцуляк В. М. Основи ландшафтознавства: Навчальний посібник / В. М. Гуцуляк -
К. : НМКВО, 1992. – 60 с.
18. Дашковський О. А. Екоінформаційні, багатопараметрові газоаналітичні прилади і
системи екологічного моніторингу довкілля / О. А. Дашковський, І. А. Міхеєва, В. П.
Приміський // Вісті Академії інженерних наук України. Спеціальний випуск. Екологія. –
2002. – №2. – С. 6-14.
19. Дедю И. И. Экологический энциклопедический словарь / И. И. Дедю. – Кишинев:
Штиинца, 1989. – 408 с.
20. Демедюк М. С. Четвертинні відклади / М. С. Демедюк // Природа Івано-
Франківської області. – Львів : вид-во Львів. ун-ту, 1973. – С. 25-31.
21. Денисик Г. І. Антропогенні ладшафти Правобережної України: історико-
географічний аналіз, регіональні структури, оптимізація : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня докт. географ. наук : спец. 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія
ландшафтів» / Г. І. Денисик. – К., 1999. – 34 с.
22. Державне екологічне картування території нашої країни. К., 2001. – 17с.
23. Докучаєв В. В. К изучению зон природы. Горизонтальные и вертикальные
почвенные зоны: Избранные сочинения / В. В. Докучаєв. – М. : Сельхозгиз, 1949. – т. 3. – С.
315-329.
24. Екологічна безпека збалансованого ресурсокористування у Карпатському регіоні:
монографія [О. М. Адаменко, Я. О. Адаменко, К. О. Радловська та ін.]. – Івано-Франківськ :
Симфонія форте, 2013. – 268 с.
25. Екологічна безпека територій : монографія [О. М. Адаменко., Я. О. Адаменко,
К. О. Радловська та ін.]. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2014. – 444с.
26. Екологічний стан природного заповідника «Медобори» та суміжних територій /
[В. М. Триснюк, І. В. Триснюк, В. Я. Жовтюк і ін.] // Науковий вісник Волинського
державного університету ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – № 11 (ч. ІІ). – С. 292-297.
27. Еколого-географічні дослідження території України / [Л.Г. Руденко, І.О. Горленко,
Л. М. Шевченко і ін.]. – К. : Наукова думка, 1990. – 32 с.
28. Зорін Д. О. Створення геоінформаційної системи екологічного моніторингу
Галицького району / Д. О. Зорін, Л. В. Міщенко // Екологічні проблеми регіонів України:
наук. конф. студентів, магістрів і аспірантів, 25-26 травня 2005 р. : тези доп. – Одеса, 2005. –
С. 60-61.
29. Израэль Ю. А. Проблемы мониторинга и охраны окружающей среды /
Ю. А. Израэль. – Ленинград, 1989. – 389 с.
30. Исаченко А. Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование /
А. Г. Исаченко. – М. : Высшая школа, 1991. – 366 с.
31. Інвентаризація водойм регіону з застосуванням космічних знімків і
геоінформаційних систем / [Г. Я. Красовський, О. С. Волошкіна, І. Г. Пономаренко і ін.] //
Екологія і ресурси, вип. 11, К. 2005. – С. 19-41.
32. Інформатизація аерокосмічного землезнавства / [С. О. Довгий, В. І. Лялько,
О. М. Трофимчук і ін.]. – К. : Наук.думка, 2001. – 148 с.
33. Коваль П. Н. Конструктивно-географические основы ландшафтного анализа /
П. Н. Коваль // География и экология. – М. : Наука, 1990. – С. 23-30.
34. Ковальчук И. П. Антропогенные эрозионные процессы в Западной Подолии и их
интенсивность / И. П. Ковальчук // Рельеф и хозяйственная деятельность. – М. : изд-во Моск.
фил. Геогр. об-ва СССР, 1982. – С. 34-42.
35. Ковальчук І. П. Регіональні закономірності поширення і тенденції розвитку
яркових систем басейну Дністра / І. П. Ковальчук, М. Я. Симоновська // Вісник Львів. ун-ту,-
Сер. географ., вип.18, 1992. – С. 16-19.
36. Красовський Г. Я. Інформаційні технології космічного моніторингу водних
екосистем і прогнозу водоспоживання міст / Г. Я. Красовський, В. А. Петросов. – К. :
Наукова думка, 2003. – 224 с.
37. Красовський Г. Я. Космічний моніторинг безпеки водних систем з застосуванням
геоінформаційних технологій / Красовський Г. Я. – К. : Інтертехнологія, 2008. – 480 с.
38. Малишева Л. Л. Принципи і методика геоекологічного районування територій
України / Малишева Л. Л., Шищенко П. Г., Потапенко В. Г. // Вісник Київськ. ун-ту. – Серія
Географія. – вип. 41. – 1995. – С. 21-32.
39. Маринич О. М. Про походження врізаних меандрів р. Дністра / О. М. Маринич //
Наук. зап. Київ. ун-ту. – 1950. – Вип. 9. – № 4. – С. 19-24.
40. Маринич О. М. Фізична географія України / О. М. Маринич, П. Г. Шищенко. – К. :
Знання, 2006. – 511 с.
41. Мельник А. В. Основи регіонального еколого-ландшафтного аналізу /
А. В. Мельник. – Львів : Літопис, 1997. – 229 с.
42. Мильков Ф. Н. Физическая география: учение о ландшафте, географическая
зональность / Ф. Н. Мильков. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1986. – 328 с.
43. Міллер Г. П. Ландшафтознавство: теорія і практика / Г. П. Міллер, В. М. Петлін,
A. B. Мельник – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – 172 с.
44. Міщенко Л. В. Геоекологічний аудит техногенного впливу на довкілля та здоров’я
населення (на прикладі регіону Покуття : автореф. дисертації на здоб. наук. ступ. канд.
географ. наук. 11.00.01 «Коструктивна географія» / Л. В. Міщенко. – Чернівці, 2003. – 20 с.
45 Міщенко Л. В. Геоекологічний аудит та моделювання екосистем Покуття /
Л. В. Міщенко // Наукові записки ТДПУ, Серія : географія, №1. – 2003. – С. 87-89.
46. Міщенко Л. В. Геологічне районування. Наукова монографія за ред.
О. М. Адаменка / Л. В. Міщенко. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – 408 с.
47. Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. Загальні принципи : ДСТУ ISO
14010-97. – [Чинний від 1998-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1997.
48. Палеогеографія Старуні. Нові дослідження українсько-польських експедицій
(2004-2010 рр.) на місцезнаходженні мамонтової фауни і грязьового вулканізму на
Прикарпатті / [К. О. Радловська, М. Котарба, О. М. Стельмах та ін.] // Фізична географія і
геоморфологія, вип. 2(59), 2010. – С. 89-97.
49. Палиенко В. П. Влияние новейших движений земной коры на строение
голоценовой террасы Верхнего Днестра / В. П. Палиенко // Материалы по четвертичному
периоду Украины. К VII Конгресу INQUA в США. – К. : Наукова думка, 1965. – С. 262-269.
50. Перельман А. И. Геохимия ландшафта / А. И. Перельман. – М. : Высш. шк., 1996. –
392 с.
51. Петлін В. М. Ландшафтно-екологічна експертиза / В. М. Петлін. – Львів, вид-во
ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 236 с.
52. Полынов Б. Б. Учение о ландшафтах / Б. Б. Полынов. – М. : Издательство АН
СССР, 1956. – 232 с.
53. Приходько М. М. Управління природними ресурсами та природоохоронною
діяльністю /М. М. Приходько, М.М. Приходько (молодший). – Івано-Франківськ : Фоліант,
2004. – 847 с.
54. Приходько М. М. Регіональні геоекологічні дослідження і раціональне
природокористування (на прикладі Івано-Франківської області) / М. М. Приходько.
Монографія. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2006. – 245 с.
55. Радловська К. О. Палеонтологічне дослідження у с. Старуні на Прикарпатті /
К. О. Радловська. – Науково-практична конференція, приурочена 100-річчю з дня
народженняЮріяЮркевича. – К.: НТУ, 2011. – С. 19-20.
56. Радловська К. О. Міждисциплінарні дослідження Старуні українсько-польськими
експедиціями у 2004-2009 рр. / К. О. Радловська // Екологічна безпека та збалансоване
ресурсокористування, 2011. – № 2(4). – С. 62-68.
57. Скрипник B. C. Оцінка впливів об'єктів нафтогазового комплексу на антропогенні
ландшафти Прикарпаття. Наукові записки Вінницького державного педагогічного
університету ім. М. М. Коцюбинського. Серія : Географія, вип. 10 / В. С. Скрипник. – 2005. –
С. 30-35.
58. Солнцев H. A. Основные проблеми советского ландшафтоведения / H. A. Солнцев
// Изв. ВГО. – 1962. – С. 3-14.
59. Сочава В. Б. Введение в учение о геосистемах / В. Б. Сочава. – Новосибирск, 1978.
– 319 с.
60. Спиця Р. О. Структурно-геоморфологічний аналіз здвигової неотектонічної
компоненти на території Волино-Подільської плити та Передкарпатського прогину /
Р. О. Спиця // Український географічний журнал. – 1999. – № 1. – С. 37-41.
61. Старуня – унікальна геологічна пам’ятка природи з викопною фауною волохатих
носорогів і мамонта та проявами грязьового вулканізму / [О. М. Адаменко, Я. О. Адаменко,
К. О. Радловська і ін.]. – Міжнародна наукова конференція до 100-річчя першої знахідки
волохатого носорога в Старуні у 1907 році. Тез. доп. Івано-Франківськ-Краків, 2007. – С. 33-
36.
62. Старунський геодинамічний полігон – Парк Льодовикового періоду /
[О. М. Адаменко, Л. В. Міщенко, К. О. Радловська і ін.] // Екологічна безпека та
збалансоване ресурсокористування, 2011. – № 1(3). – С. 75-76.
63. Стецюк В. В. Передумови та зміст еколого-геоморфологічних досліджень /В. В.
Стецюк // Вісник Київського університету, серія географічна, вип. 43, 1996. – С. 26-31.
64. Триснюк В. М. Екологія Гусятинського району Тернопільської області.
Монографія / В. М. Триснюк. – Тернопіль : Терно-граф, 2005. – 225 с.
65. Цись П. М. Геоморфологія УРСР/ П. М. Цись. – Львів : вид-во Львівського ун-ту,
1962. – 224 с.
66. Шищенко П. Г. Потенціал ландшафтний / П. Г. Шищенко // Географічна
енциклопедія України. Т.3. – К. : УРЕ, 1993. – С. 73-74.
67. Шкіца Л. Є. Екологічна безпека гірничопромислових комплексів Західного регіону
України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук /
Л. Є. Шкіца. – Івано-Франківськ, 2006. – 36 с.
68. Яковлев Е. А. О структуре оценки и управление экологическим риском
геологической среды Украины / Е. А. Яковлев // Геологический журнал, 1993. – С. 41-52.
69. Adamenko O. leg M., Stelmakh Orest R., Zorin Denis O., Radlovska Katerina O. Idea of
the ecological and geological tourism center in Starunia (Fore-Carpathian region, Ukraine) /
O. Adamenko, O. Stelmakh, K. Radlovska. – Geoturystyka, geotourism. – Akademia Gorniczo-
Hutniczej. – Krakоw, 2009. – №3 (18). – P. 21-25.
70. Gajewski W. Szczatki flory pierwotnej w jarze Dniestru: Ochrona Przyrody /
W. Gajewski. – r.ll. – Krakow, 1931. – S. 10-39.
71. Gore A. Earth in the Balance. Ecology and the Human Spirit / A. Gore. – New York,
Plume, 1993. – 394 p.
72. Mann R. F. Global environmental Monitoring System (GEMS) / R. F. Mann. – Action
Plan for Phase 1. SCORE. Rep. 3 – Toronto, 1973. – 130 p.
73. Mandryk O. Contamination of soils with heavy metals in the industrialized region of
Western Ukraine: Western Podole Upland // O. Mandryk, K. Radlovska. – Geomatics and
environmental engineering. – AGH University of science and technology. – Krakow, 2013. –
Quarterly Vol. 7 (No.1), P. 75-82.
74. Pollution monitoring and research in the farmwork of MAB Programme. Moscow. 23-26
Apr. 1974. – Р. 58-63.
75. Teisseyre H. Problemy morfologiszne wschodniego Podkarpacia / H. Teisseyre // Spr.
Polsk. Inst. Geol. Smolenskij J. Smolenskij J. – 1932-1933. – t.VII. – Warszawa. – S. 421-464.
76. Teisseyre W. Paleomorfologia podola (wiadomosc tymczasowa) / W. Teisseyre //
Spraw. Komis. fiziograf. – Krakov, 1894. – S. 186-191.
Published
2015-03-17
How to Cite
Радловська, К. О. (2015). ІСТОРІЯ ГЕОЛОГІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИКАРПАТТЯ. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (2(12), 44-59. Retrieved from http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/173
Section
Регіональні та глобальні екологічні проблеми

Most read articles by the same author(s)