ОЦІНКА ВПЛИВУ ПРОЕКТІВ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА ЕКОНОМІКУ РЕГІОНУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

  • О. В. Побігун ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • С. А. Побігун ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Ключові слова: нетрадиційні відновлювальні джерела енергії, сталий розвиток держави, індекс сталого розвитку підприємства, матриця оцінки передбачуваності.

Анотація

В статті проаналізовані соціальні, економічні і екологічні впливи нетрадиційних
джерел енергії і запропонована методологія здійснення оцінки впливу проектів
нетрадиційних джерел енергії на економіку держави.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Адаменко О. Альтернативні палива та інші нетрадиційні джерела енергії.
Монографія. / О. Адаменко, В. Височанський, В. Льотко, М. Михайлів. // – Івано-
Франківськ:ІМЕ, 2001. – 432с.
2. Атлас енергетичного потенціалу нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в
Україні. – Київ, 2005. – 36 с.
3. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник для вузов по направлению и
специальности „Менеджмент", 2-е изд. / О.С.Виханский – М.: Гардарики, 2000. - 292с.
4. Гелетуха Г. Г. Анализ основных положений “Энергетической стратегии Украины на
период до 2030 года” / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Железняк // Промышленная теплотехника. –
2006, №5. – С. 82-92.
5. Нікіторович О.В. Аналіз стану та перспектив розвитку малої гідроенергетики
України / О.В.Нікіторович // Міжнародна науково-практична конференція “1-й
Всеукраїнський з’їзд екологів”. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – С.25-35.
6. Петрук В.Г. (Україна, Вінниця). Аналіз сучасного стану альтернативної енергетики
та рекомендації по екологізації паливно-енергетичного комплексу України. /В.Г.Петрук,
С.С.Коцюбинська, Д.В.Мацюк. Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з
міжнародною участю / Інтернет-спільнота «Промислова екологія» / Режим доступу:
http://eco.com.ua/
7. Посібник з розвитку приватного сектору. Залучення інвестицій у сферу
відновлюваної енергії України. Стратегія секторної конкурентноспроможності для України:
фаза II – жовтень 2012. Видавництво ОЕСР. – 55 с.
8. Стратегія сталого розвитку України / Офіційний сайт ВГО «Жива планета» //
[Електронний ресурс] / Режим доступу:http://ecolabel.org.ua/index.php?id=253
9. Смирнов Э. А. Стратегический менеджмент, ориентированный на бренд /
Э. А. Смирнов – М.:Национальний институт бизнеса; Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 320с.
10. Трегобчук В. Концепція сталого розвитку для України / В. Трегобчук // Вісник
НАН України. – 2002. – N 2. [Електронний ресурс] / Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/Portal/all/herald/2002-02/7.htm
Опубліковано
2015-05-15
Як цитувати