ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ – ОСНОВА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ

  • М. М. Приходько ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Keywords: environmental management, environmental management, land management projects, geosystem.

Abstract

The article analyzes the principles and approaches to rationalization of nature and
environmental management. The necessity of developing measures for rational use of natural
resources and environmental management at General project land area (village councils, river
basin). The components of the project is land lands of different projects purpose (agricultural,
forestry, environmental protection and so on.).

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Адаменко О.М. Екологічний аудит територій / О.М. Адаменко, Л.В. Міщенко. –
Івано-Франківськ: Факел, 2000. – 341 с.
2. Голубець М.А. Середовищезнавство / М.А. Голубець. – Львів: Манускрипт, 2010. –
176 с.
3. ДСТУ ISO 14001-97. Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис
елементів і настанов щодо їх застосування. – К.: Держстандарт, 1997.
4. Екологічна безпека територій: колективна монографія / О.М. Адаменко,
Я.О. Адаменко, Л.М. Архипова та ін. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2014. – 444 с.
5. Ковальчук І.П. Басейновий принцип управління природокористуванням та засади
його реалізації (на прикладі басейну Західного Бугу) / І.П. Ковальчук // Конструктивна
географія і картографія: стан, проблеми, перспективи. Матеріали доповідей Всеукраїнської
наукової конференції, присвяченої 15-річчю кафедри конструктивної географії і картографії
Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 14-16 травня 2015). –
Львів, 2015. – С. 6-12.
6. Медведев В.В. Неоднородность почв и точное земледелие. Часть I. Введение в
проблему. – Харьков, 2007. – 296 с.
7. Миллер Т. Жизнь в окружающей среде: В 3 т. / Т. Миллер; Под ред. Г.А. Ягодина;
Пер. с англ. Б.А. Алексеева и др. – М.: Издат. группа «Прогресс», «Пангея», 1993. – Т. 1. –
256 с.
8. Петлін В. Проблеми аналізу середовища та екологічного стану ландшафтних
систем / В. Петлін // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія . – Тернопіль: СМП «Тайп», 2014.
– № 2 (вип. 37). – С. 126-132
9. Позаченюк Е.А. Коадаптивная парадигма природопользования / Е.А. Позаченюк //
Ученые записки Таврийского национального университета им. В. И. Вернадского. – 2005. –
№ 1. – Т. 18 (57). – С. 199-204.
10. Приходько М.М. Збалансоване ресурсокористування (теоретичний аспект) / М.М.
Приходько, М.М. Приходько (старший), Н.Ф. Приходько, Л.С. Косило // Екологічна безпека
та збалансоване ресурсокористування. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. – № 2 (6).
– С. 92-96.
11. Приходько М. М. Екологічна безпека природних і антропогенно модифікованих
геосистем : монографія / М. М. Приходько. – К. : Центр екологічної освіти та інформації,
2013. – 201 с.
12. Приходько М. М. Конструктивно-географічні принципи сталого
землекористування та розроблення проектів землеустрою / М. М. Приходько //
Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи. Матеріали доповідей
Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 15-річчю кафедри конструктивної
географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів,
14-16 травня 2015). – Львів, 2015. – С. 121-124.
13. Программа действий. Повестка дня на 21 век и другие документы Конференции в
Рио-де-Жанейро в популярном изложении. – Женева: Центр «За наше будущее», 1993.
14. Реймерс Н. Ф. Природопользование : словарь-справочник / Н. Ф. Реймерс. – М. :
Мысль, 1990. – 637 с.
15. Стратегія збалансованого землекористування на Прикарпатті: колект. монографія /
[Р.С. Трускавецький, О.Г. Вишиванюк, В.І. Федорак, М.В. Лопатинський та ін.] за ред.
Р.С. Трускавецького, В.І. Федорака. – Чернівці: Друк. Арт., 2013. – 240 с.
16. Фурдичко О.І. Агроекологія: монографія / О.І. Фурдичко. – К.: Аграрна наука,
2014. – 400 с.
Published
2015-05-25
How to Cite
Приходько, М. М. (2015). ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ – ОСНОВА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (2(12), 128-133. Retrieved from http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/186
Section
Збалансоване ресурсокористування