ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОДИН З МЕТОДІВ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ - ПЕРЕТВОРЕННЯ І УТИЛІЗАЦІЯ ЗОЛОШЛАКОШЛАМІВ

  • Л. І. Челядин ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Л. Є. Шкіца ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • В. Л. Челядин Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника
  • М. М. Богославець 3ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття»
Keywords: environmental security, technological waste, processing and utilization, Ashes of CHP, sludge treatment plants, materials vugletsevomineralni.

Abstract

In the article the review of important scientific and technical problems - improving
environmental safety, which is proposed to solve the reduction of environmental pollution -
technosphere zoloshlakoshlamamy, hydrosphere - waste water, the biosphere - the bargain of
industrial gases, which has environmental, social and economic importance. Given an overview
of methods of disposal zoloshlakoshlamiv and formed the theoretical approaches and developed
a new high-technology processing zoloshlakiv thermal and water treatment sludge in the AMM,
improved low-temperature processing methods zoloshlamiv in TBM. The measures allow to
reduce emissions into the environment, and thus improve environmental safety of industrial
facilities that offered hope for a new method developed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Горбулін В.П. Системно-концептуальні засади стратегії національної безпеки
України / В.П.Горбулін, А.Б. Качинський. – К.: ДП «Євроантлантикінформ», 2007._ 592с.
2. Яковлев Є.О. Сучасні фактори національної безпеки України при формуванні
мінерально-сировинної бази / Є.О. Яковлев // Екологія довкілля та безпека
життєдіяльності. – 2005. – №5. – С. 84-87.
3. Яцик А.В. Екологічна ситуація в Україні і шляхи її поліпшення / А.В. Яцик //
Вісті академії інженерних наук України. – 2003. – №2. – С.3-6.
4. Рудько Г.І. Землелогія. Еколого-ресурсна безпека Землі / Г.І. Рудько, О.М.
Адаменко. – К.: Академпрес , 2009. – С.93-228.
5. Качинський А.Б. Екологічна безпека України: Системні принципи та методи її
формалізації / А.Б. Качиннський, Ю.В. Егоров // Національна безпека: Український вимір. –
2009. – №4(23). – С.71-79.
6. Волчек А.А. Мониторинг, оценка и прогноз чрезвичайных ситуаций и их
последствий / А.А Волчек, П.С.Пойта, П.В.Шведовский // Брест: «Альтернатива», 2012. -
425с.
7. Khayat K.H. and Aitcin Silica fume in Concrete - an Overview // Proceeding fourth
International Conference "Fly Ash Silica Fume Slag and Natural Pozzolons in Concrete" Volume 2
Istanbul Turkey May 1992 pp. 835-872. ACI SP 132-46.
8. Адаменко О.М. Регіональна екологія і природні ресурси /О.М. Адаменко,
М.М.Приходько. – К.: Таля, 2000. – 277 с.
9. Адаменко О.М. Конститутивна екологія. Наш майбутній дім – Еко-європа / О.М.
Адаменко. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2007. – С. 189-282.
10. ДСТУ ІSО 14001-97. Системи управління навколишнім середовищем. -К.:
Державні стандарти України, 1997. – 227с.
11. Семчук Я.М. Наукові та методичні основи охорони геологічного середовища в
районах розробки калійних родовищ. Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня
докт.техн.наук: 11.00.11 – „Охорона навколишнього середовища та раціональне
використання природних ресурсів“. – Івано-Франківськ, 1994. – 47с.
12. Шмандій В.М. Управління екологічною безпекою на регіональному рівні
(теоретичні та практичні аспекти). Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня
докт.техн.наук: 21.06.01. – „Екологічна безпека“. – Харків, 2003. – 36 с.
13. Філіпов А.З. Промислова екологія (транспорт) / А.З. Філіпов. – К.: Вища школа,
1995. – 80с.
14. Статистичний збірник «Довкілля України». - Київ. - 2008. - С.48-138.
15. Статистичний збірник «Довкілля Івано-Франківщини у 2010 році» Ів.-
Франківськ, - 2011. - 152с.
16. 16.Савчук Л.Я. Еколого-географічниний аналіз захворюваності населення
Івано-Франківської області / Л.Я.Савчук // І-й міжнародний конгрес. Захист навколишнього
середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. 28-29 травня. – Львів:
НУ «Львівська політехніка», 2009. – С.74-75
17. Шкіца Л.Є. Екологічна безпека гірничопромислових комплексів західного
регіону України. Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня докт.техн.наук:
21.06.01. – „Екологічна безпека“. – Івано-Франківськ, 2006. – 36 с.
18. Адаменко Я.О. Оцінка впливів техногенно небезпечних об’єктів на
навколишнє середовище: науково-теоретичні основи, практична реалізація. Автореферат
дисертації на здобуття наук. ступеня докт.техн.наук: 21.06.01. – „Екологічна безпека“. –
Івано-Франківськ, 2006. – 39 с.
19. Камаєва І.О. Екологічна безпека гірничо-хімічних виробництв в умовах
аеротехногенного забруднення довкілля. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд.техн.наук: спец. 21.06.01. – «Екологічна безпека», ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ, 2009.
– 18 с.
20. Манюк О.Р. Науково-практичні засади захисту довкілля від забруднення високо
мінералізованими розсолами. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн.наук: спец.
21.06.01. – «Екологічна безпека», ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ, 2009. – 18 с.
21. Палійчук О.В. Контроль та прогнозування техногенно-екологічної безпеки в
районі Калуського гірничопромислового комплексу. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд.техн.наук: спец. 21.06.01. «Екологічна безпека», ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ, 2011. –
20 с.
22. 22 . Rosiak-Dulewska Cz. Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe
PWN Warszawa 2005 p. 38-40. Rosiak-Dulewska 2005.- p. 38-40.
23. Integrated Pollution Prevention and Control Draft reference Document on best
Avaiabu Tedinujues for Waste Incineration European Commission May 2003. – s. 6-9.
24. Челядин Л.І. Наукові засади ресурсозберігаючих технологій і устаткування
підвищення екологічної безпеки промислових об’єктів Прикарпаття. Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня д.т.н., Івано-Франківськ, 2011, 36 с.
25. ШутькоА.П., Комплексная переработка и использование отходов производства.
/ А.П. Шутько, М.В. Бабанов. – Киев: Знание, 1989. – 23с.
26. Иванов И.А. Легкие бетоны с применением зол электростанций. 2-е изд. / И.А.
Иванов. – М.: Стройиздат,1986.-136с.
27. Пасенко А.В. Можливості використання відходів ТЕЦ для меліорації
деградованих грунтів / А.В. Пасенко, Б.В. Зюман // І Всеукраїнський з’їзд екологів:
міжнародна науково-практична конференція, 4-7 жовтня 2006р. – Вінниця: Універсіум. –
С.45-46.
28. Kumar V. Physicochemical Properties of Fly Ash from Thermal Power Station and
its Effect on Vegetation // Global Journal of Environmental Research. – 2009. – 3 (2) p.102-105.
29. Бакаев А.Я. Утилизация зольных отходов. / А.Я.Бакаев, Н.Б.Бушуева // Экология
и промышленность Росии. – 2005. – Март. – С.24-25.
30. Казанцев Е.А. Сорбционные материалы на носителях в технологии обработки
воды. ( Обзор) / Е.А. Казанцев, В.П.Ремез // Химия и технология воды. – 1995. – №1. – С.50-
60.
31. Родионов А.И. Технологические процессы экологической безопасности / А.И.
Родионов, В.Н. Клушин, В.Г. Систер. – Калуга.: Изд. Н.Бочкаревой, 2000. - 145с.
32. Кривенко П.В. Будівельне матеріалознавство / П.В.Кривенко, К.К.Пушкарьова,
В.Б.Барановський та інші. – К., 2004. – 704 с.
33. Полозов Ю.А. Об утилизации золошлаковых отходов ТЭС в горных выработках /
Ю.А. Полозов, А.Ю. Лазебник, Ю.В. Черноморченко // ІІ науково-практична конференція
«Техногенно-екологічна безпека регіонів як умова сталого розвитку України». Львів, 2002. -
С.115-117.
34. Попенко Г.С. Утилизация некоторых видов отходов в производство
керамических плиток / Г.С. Попенко // Сотрудничество для решения проблемы отходов. –
2004. – №1. – С.131-132.
35. College of Chemical Engineering and Materials Science Zhejiang University of
Technology Hangzhou Zhejiang 310014 China.
36. Erol MM Küçükbayrak S Ersoy-Meriçboyu A. The recycling of the coal fly ash in
glass production. J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng. 2006;41(9):1921-9.
37. Волженский А.В. Применение зол и топливных шлаков в производстве
строительных материалов / А.В. Волженский, И.А. Иванов, Б.Н. Виноградов. - М.:
Стройиздат, 1984. – 247с.
38. Zhang J Dong W Li J Qiao L Zheng J Sheng J. Utilization of coal fly ash in the
glass-ceramic production. J Hazard Mater. 2007 Oct 22;149(2):523-6. Epub 2007 Jul 21.
39. Samson Oluwaseyi BADA and Sanja POTGIETER-VERMAAK. Evaluation and
Treatment of Coal Fly Ash for Adsorption Application . // Leonardo Electronic Journal of
Practices and Technologies 12 January-June pp. 37-48 (2008).
40. Семенов В.В. Обезвреживание шламов гальванических производств методом
ферритизации / В.В. Семенов, С.И. Варламова, Е.С. Климов // Экология и промышленность
России. – 2005. – Январь. – С.34-36.
41. Співак В.В. Проблема накопичення шламів водопідготовки. Спосіб утилізації
відпрацьованих сорбентів / В.В. Співак, І.М. Астрелін // Хім. промисловість України. – 2010.
– №3. – С.59-62.
42. Астрелін І.М. Синтез неорганічних пігментів з використанням шламових
відпадків гальванічних виробництв / І.М. Астрелін, О.В. Іванюк, В.І. Супрунчук // Хімічна
промисловість. – 1998. – №1. – С.48-50.
43. Simeonova А. stabilization of sludge from electroplating of plastic materials for safe
disposal and utilization. // simeonova А. petkov j. balgaranova // journal of the university of
chemical technology and metallurgy 411.- 2006. - c.107-110.
44. Бабак Н.А. Утилизация гальванических осадков при получении обжиговых
материалов улучшенного качества / Н.А. Бабак, Л.Л. Масленникова // Вопросы
современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. – 2008. – №3(13), Т. 2.
– С. 62-64.
45. Беломеря Н.И. Использование гальванических шламов при производстве
керамических пигментов / Н.И. Беломеря, А.Ю. Шевченко, Н.А. Соловьева // Вопросы
химии и химической технологии . – 2000. – №1. – С.108-110.
46. Kao P. N. Tzeng J. H. and Huang T. L. Removal of chlorophenols from aqueous
solution by fly ash. // Journals of Hazardous Materials 76 2000 p. 237-249.
47. Utilization of sludge as brick materials Chih-Huang Weng Deng-Fong Lin Pen-Chi
Chiang // Advances in Environmental Research 7 (2003) 679–685.
48. Wang S. Boyjoo Y. Choueib A. and Zhu J. Utilization of fly ash as low cost
adsorbents for dye removal // Chemeca 2004 26-29 September Sydney.
49. Omotola Babajide Leslie Petrik Nicholas Musyoka Bamikole Amigun Farouk
Ameer. Use of coal fly ash as a catalyst in the production of biodiesel. // Petroleum & Coal 52(4)
pp. 261-272 (2010).
50. Макунин А.В. Переработка твердых отходов методом газификации /
А.В. Макунин, К.Н. Агафонов // Экология и промышленность России. 2004. – Март. – С.34-
37.
51. S.E. Bailey T.J. Olin R.M. Bricka D.D. Adrian A review of potentially low-cost
sorbents for heavy metals // Water Res. 33 (11) (1999) р.2469– 2479.
52. B. H. Shomar G. Mu¨ ller A. Yahya. Potential use of treated wastewater and sludge
in the agricultural sector of the Gaza Strip // Clean Techn Environ Policy 6 (2004) 128–137.
53. Zufiaurre R Oliver A Chamorro P Nerin C Callizo A (1998) Speciation of metals in
sewage sludge for agriculture uses // Analyst 123: p.255–259.
54. Mymrin V. Canfield S.B. Ponte H.A. “Wastes from galvanic processes as main
component of the red ceramic production (in Portuguese). // Cerâmica Industrial v. 11 n. 5/6 pp.
43-46 2006.
55. Vieira C.M.F., Monteiro S.N. Incorporation of solid wastes in red ceramics – an
updated review // Revista Matéria v.14 n. 3. – 2009. – pp. 881 – 905.
56. Наркевич И.П. Утилизация и ликвидация отходов в технологии неорганических
веществ / И.П. Наркевич, В.В. Печковский. – М.: Химия, 1984. – С.42-56.
57. Комаров В.С. Адсорбенты: вопросы теории синтеза и структуры / В.С. Комаров.
– Мн.: Беларусская навука, 1997. – 287с.
58. Шендрик Т.Г. Адсорбенты из биомассы и нефтеотходов / Т.Г.Шендрик, В.В.
Симонова, В.А. Кучеренко // Материалы междун. н.-п.конф.-виставки, 23-27мая 2006г. –
Донецк-Авдеевка. – С.146-148.
59. Гоц В.И. Влияние модифицирования компонентного состава сырьевой шихты на
характеристики пеностекла / В.И. Гоц, В.В. Чистяков, О.Н. Петропавловский, К.М. Гермаш
// Строительные материалы и изделия. –2004. – №1. – С.5-7.
60. Magalhães J.M. Silva J.E. Castro F.P. Labrincha J.A. “Kinetic study of the
immobilization of galvanic sludge in clay-based matrix. // Journal of Hazardous Materials B n.
121 pp. 69-78 2005.
61. Lin D.F. Weng C.H. 2001 Use of sewage sludge ash as brick material. // J. Environ.
Eng. 2001. – 127(10) October issue. – рр. 922–927.
62. Тижбір Г. А. Статика та кінетика адсорбції речовин сорбентами,
синтезованими на основі золи виносу ТЕС. Автореферат дисертації на здобуття наукового
ступеня к.т.н. за спеціальністю 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології. –
Львів, 2012. - 22c
Published
2013-04-08
How to Cite
Челядин, Л. І., Шкіца, Л. Є., Челядин, В. Л., & Богославець, М. М. (2013). ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОДИН З МЕТОДІВ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ - ПЕРЕТВОРЕННЯ І УТИЛІЗАЦІЯ ЗОЛОШЛАКОШЛАМІВ. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (2(8), 38-47. Retrieved from http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/24