Збалансоване ресурсокористування (теоретичний аспект)

  • М. М. Приходько Івано-Франківській національний технічний університет нафти і газу
  • М. М. Приходько (старший) Карпатський національний природний парк
  • Н. Ф. Приходько Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака
  • Л. С. Косило Карпатський національний природний парк
Keywords: balanced resource management, concept, principles, geosystem.

Abstract

The article deals with the theoretical basis of a balanced resource management. In the article has been observed the necessity of forming in the process of resource relationship with the natural environment and the creation of cultural landscapes.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Боков В.А. Основы экологической безопасности: учебное пособие / В.А. Боков,
А.В. Лущик. – Симферополь: СОНАТ, 1998. – 224 с.
2. Боровских Б.А. Планирование природопользования / Б.А. Боровских. – М.:
Экономика, 1979. – 168 с.
3. Будыко М.И. Глобальная экология / М.И. Будыко. – М.:Мысль, 1977. – 327 с.
4. Гавриленко О.П. Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування /
О.П. Гавриленко. – Вид. 2-е, випр. і доп. – К.: Ніка-Центр, 2007. – 432 с.
5. Ковальчук І.П. Екологія: підручник // І.П. Ковальчук, В.Є. Робак. – Львів:
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 328 с.
6. Коржик Віталій. Ресурсно-екологічна безпека як функція історико-географічного
процесу (на прикладі Буковини) // наукові записки Тернопільського національного
педагогічного університету. Серія: географія. Спеціальний випуск: стале
природокористування: підходи проблеми, перспектива. Тернопіль: СМП „Тайп‖, 2010. –
ғ 1 (вип. 27). – С. 200-206.
7. Лісовський С.А. Економіко-географічні дослідження регіональних проблем
екологічної безпеки України // Регіональні екологічні проблеми. – К., 2002. – С. 8-14.
8. Лісовський С.А. Суспільство і природа: баланс інтересів на теренах України:
монографія / С.А. Лісовський. – К.: «Полісся», 2009. – 296 с.
9. Макунина А.А. Функционирование и оптимизация ландшафта / А.А. Макунина,
П.Н. Рязанов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. – 94 с.
10. Мусієнко М.М. Екологія: Тлумачний словник / М.М. Мусієнко [та ін.]. – К.:
Либідь, 2004. – 376 с.
11. Петлін В.М. Екологічні механізми організації природних територіальних систем
/ В.М.Петлін. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 304 с.
12. Приходько М.М. Конструктивно-географічні засади збалансованого
ресурсокористування як фактора екологічної безпеки геосистем // Науковий вісник
Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 553-554: Географія. – Чернівці:
Чернівецький нац. ун-т, 2011.– С. 88-93.
13. Радловська К.О. Із історії досліджень проблеми збалансованого
ресурсокористування для побудови районних ГІС // Екологічна безпека та збалансоване
ресурсокористування. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012, – ғ 1(5). – С. 56-60.
14. Реймерс Н.Ф. Природопользование: словарь-справочник / [Н.Ф. Реймерс]. – М.:
Мысль, 1990. – 637 с.
15. Руденко Л.Г. Сучасні просторові дослідження: виклики та відповіді /
Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал – К.: Академперіодика,
2011. – ғ 3. – С. 38-41.
16. Топчієв О.Г. У пошуках сучасної парадигми географії / О.Г. Топчієв //
Український географічний журнал, 2006. – ғ 4. – С. 19-22.
17. Туниця Т.Ю. Збалансоване природокористування: національний і міжнародний
контекст / Т.Ю. Туниця. – К.: Знання, 2006. – 300 с.
Published
2012-01-24
How to Cite
Приходько, М. М., Приходько (старший), М. М., Приходько, Н. Ф., & Косило, Л. С. (2012). Збалансоване ресурсокористування (теоретичний аспект). Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (2(6), 92-96. Retrieved from http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/248