РОЗРОБЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ПЛОСКОГО СОНЯЧНОГО КОЛЕКТОРА ЗІ СПЕЦІАЛЬНО ОБРОБЛЕНОЮПОВЕРХНЕЮАБСОРБЕРА

  • О. М. Мандрик ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • В. І. Іванов ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Keywords: solar collector, absorber, selectivity.

Abstract

The article presents the results of the full-scale experimental and theoretical studies on determination of the degree of selectivity of the absorber depending on the surface microroughness and form of the absorption surface of the solar collector.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1 Стратегічна оцінка використання відновлювальних джерел енергії у сталому туристично-рекреаційному розвитку Карпатського регіону / Монографія за редакцією Архипової Л.М. // Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2016.
2 Мандрик О. М. Аналіз використання потенціалу вітрової і сонячної енергії в Карпатському регіоні. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – Івано-Франківськ: Вид-во ІФНТУНГ, 2016. – № 1 (13). С. 158-167.
3 Mandryk O. Induction of the Carpathian Region Environmental Safety Level Change using the Alternative Sources of Energy / O. Mandryk, Ya. Adamenko, L. Arkhypova, O. Maniuk // Scientific Bulletin of North University Center of Baia Mare Series D, Mining, Mineral Processing, Non-ferrous Metallurgy, Geology and Environmental Engineering Volume XXIX No. 1, 2016 p.65-71.
4 Патент України на корисну модель № 74755, МПК F24J 2/20, F24J 2/22. Сонячний тепловий колектор / І. О. Мікульонок, заявник і патентовласник – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – № u 2012 04890; заявл. 18.04.2012; опубл. 12.11.2012, Бюл. № 21.
5 Патент України на винахід № 22748 А, МПК F24J 2/20. Сонячний водонагрівач /Д. Л. Міцкевич, В. М. Ільїн, заявник і патентовласник – автори. – № 97126408; заявл. 29.12.1997; опубл. 30.06.1998, Бюл. № 3.
6 Шаповал С. П. Ефективність системи теплопостачання на основі сонячного колектора за зміни кута надходження теплового потоку / С. П. Шаповал, О. Т. Возняк, О. С. Дацько // Вісник. Національного університету «Львівська політехніка».– 2009. – № 655. – С. 299–302.
7 Заявки на корисну модель № u 2016 06384, МПК (2016.01) F24J 2/22. Плоский сонячний колектор / О. М. Мандрик, В. І. Іванов, І. В. Гладь, заявник і патентовласник – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 2016.
8 Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії України. - Київ, 2001р., НАН України.
Published
2016-10-05
How to Cite
Мандрик, О., & Іванов, В. (2016). РОЗРОБЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ПЛОСКОГО СОНЯЧНОГО КОЛЕКТОРА ЗІ СПЕЦІАЛЬНО ОБРОБЛЕНОЮПОВЕРХНЕЮАБСОРБЕРА. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (2(14), 166-172. Retrieved from http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/51
Section
Збалансоване ресурсокористування