2015 №1 (11)

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
РЕГІОНАЛЬНІ ТА ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Adamenko O.M., Adamenko A.O., Mandryk O.M., Zorin D.O., Mishchenko L.V., Melnyk O.A. Methodology and support of environmental research as the basis of territorial sustainable development strategy for global and regional ecological problems solution
Радомська М.М., Мовчан Я.І., Тарасова О.Г.,Трофименко Н.С. Стан виконання стратегії державної екологічної політики в аспекті її індикаторів
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ
Мандрик О.М. Аналіз екологічних наслідків аварій на магістральних газопроводах при їх тривалій експлуатації
Зорін Д.О., Мацевич Х.О., Мекаме М., Палійчук Г. В.,  Редько А.І., Смоляк В. В., Сенюк Ю.В. Екологічні вимоги при розвідці та видобуванні «сланцевих газів» на Прикарпатті
Стельмах О.Р. Вплив експлуатації Богородчанського родовища на стан навколишнього середовища
ЕКОЛОГІЯ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІ РЕСУРСИ
Адаменко О.М., Мандрик О.М., Зорін Д.О., Сокирка В.Б., Римарчук Н.Р., Сплавник О.Б., Хома А.Б., Юрченко Я.В. Де у долині Дністра можна розробляти пісчано-гравійно-галькові суміші?
Басараба Ю.Б., Засадний Т.М. Перспективи застосування цеолітів Сокирницького родовища для очищення природної води
ЕКОЛОГІЯ ГІДРОСФЕРИ
Архипова Л.М. Багаторічні тенденції і закономірності часових змін якісних параметрів природно-техногенної безпеки гідроекосистем
Атаєв С.В. Оцінка трансформації природних ресурсів при експлуатації малих ГЕС Прикарпатського регіону
ЕКОЛОГІЯ АТМОСФЕРИ
Пукіш А.В., Дригулич П.Г., Адаменко Я.О. Аналіз заходів, щодо зниження рівня загазованості міста Борислава
Зоріна Н.О., Боднар Н.В., Голембйовська М.Ю. Проведення оцінки запиленості листя дерев на лабораторному занятті з дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)»
Грапенюк М.М. Транспортний комплекс та рівень автомобілізації території міста Івано-Франківськ
Кундельська Т.В., Гаврилюк Х.Р., Гринюк В.І. Порівняльний аналіз забруднення атмосферного повітря викидами СО від автотранспорту в м. Івано-Франківськ
ЕКОЛОГІЯ ПЕДОСФЕРИ
Приходько М.М. Стан використання, проблеми землеустрою та екологічної безпеки земель у Карпатському регіоні України
ЕКОЛОГІЯ ДЕМОСФЕРИ І МЕДИЧНА ЕКОЛОГІЯ
Савчук Л.Я. Дослідження впливу екологічних чинників на дитячу захворюваність в Івано-Франківській області
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ
Семчук Я.М., Савчук Л.Я. Важкі метали, як пріоритетні чинники, що впливають на соціальну складову екологічної безпеки у Калуському промисловому регіоні
ПРИРОДООХОРОННІ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕРИТОРІЇ
Волос Х.М., Гаврилюк Х.Р., Галькевич У.В., Гринюк В.І., Мала М.О.,  Радловська К.О. Екологічна безпека національних парків та інших природоохоронних територій
Побігун О.В. Геотуризм як один з шляхів раціонального використання природних ресурсів
ІНЖЕНЕРІЯ СЕРЕДОВИЩА ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Бочковський А.П.
Актуалізація охорони праці та промислової безпеки у сталому розвитку людства
МОНІТОРИНГ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ
Радловська К.О. Постійно діюча автоматизована еколого-технологічна модель екологічного моніторингу для підвищення рівня екологічної безпеки та розробки стратегії сталого розвитку Прикарпаття
Нєвєнченко А.І. Геоекологічний аналіз поселень міського типу (на прикладі Коломийського району)
УПРАВЛІННЯ СТАНОМ ДОВКІЛЛЯ
Кривомаз Т.І. Паспортизація об’єктів біорізноманітності в системі управління екологічної безпеки
РЕЦЕНЗІЇ
Грапенюк М.М. Екологічні аспекти глобального розвитку біосфери Землі та людської цивілізації
Москальчук Н.М. Оцінка впливів на навколишнє середовище – методологічні засади та методика проведення
Качала Т.Б., Пернеровська С.В. Українська екологічна наука конкурентоспроможна на науково-інформаційному просторі ЄС і США
КОНФЕРЕНЦІЇ
Адаменко О.М., Архипова Л.М., Міщенко Л.В. Міжнародний семінар «Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат»
Архипова Л.М. VII Міжнародна науково-практична конференція «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні»
ПАМ’ЯТНІ ДАТИ, ЮВІЛЕЇ
Карпатському інженерно-екологічному центру – 25 років
Миколі Миколайовичу Ногачу – 70 років
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛНННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ЖУРНАЛУ «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ РЕСУРСОКОРИСТУВАННЯ»

Українська