2017_№1_(15)

 

ЗМІСТ

РЕГІОНАЛЬНІ ТА ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ.. 5

М. Мальований, В. Слюсар, А. Середа, О. Стокалюк Аналіз екологічної небезпеки існуючих сміттєзвалищ та стратегія її мінімізації (на прикладі Грибовицького сміттєзвалища) 5

О. М. Адаменко, Н. О. Зоріна, В. С. Скрипник Техногенний вплив на природні геосистеми Поділля та Прикарпаття західного регіону України. 11

О. О. Стефанишин, Т. Г. Гарасимів, В. В. Мах Радіаційне забруднення на території України  18

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ.. 24

Н. М. Німець, А. П. Мельник, М. О Подустов Про екологічну безпеку і економічну доцільність повернення озонованих супутньо-пластових вод в надра. 24

К. О. Радловська, Ю. О. Супруненко Методологія оцінювання ймовірних змін мікрокліматичних параметрів в межах впливу об’єктів на територіях нафтопромислів. 30

Д. В. Дядін Гідрохімічні показники осередків забруднення підземних вод на родовищах східного нафтогазоносного басейну. 37

М. Ю. Журавель, О. М. Дрозд, Д. В. Дядін, Т. О. Клочко Еколого-геохімічні особливості ґрунтів рекультивованих бурових майданчиків нафтогазових свердловин. 47

Я. М. Семчук, О. С. Балан Причини відмов систем газопостачання. 56

ЕКОЛОГІЯ ГІДРОСФЕРИ.. 63

В. Г. Сінченко, Ю. В. Караван, М. М. Тураш Деякі аспекти оцінки якості і безпечності водних ресурсів для питного водокористування на прикордонній території Чернівецької області за гідрохімічними показниками та біоіндикацією.. 63

В. І. Гринюк Вдосконалення системи управління екологічною безпекою поверхневих вод на рівні промислового підприємства. 72

М. В. Корчемлюк, Р. Л. Кравчинський, Б .Б. Савчук Основні закономірності поширення карових озер на території Українських Карпат. 81

С. В. Качала Вдосконалення системи організації мережі моніторингу водних об’єктів. 90

ЕКОЛОГІЯ ФІТОСФЕРИ.. 97

Т. І. Кривомаз, О. С. Волошкіна, Д. В. Максименко, О. Г. Жукова Регресійні моделі переходу елементів в міксоміцетах в залежності від параметрів навколишнього середовища. 97

Інженерія середовища та безпека життєдіяльності 105

А. П. Бочковський Концептуальні аспекти безпеки технічних систем.. 105

Т. С. Гуда Аналіз переваг та недоліків використання світлодіодних та люмінесцентних ламп  112

ТЕХНОЕКОЛОГІЯ.. 118

С. В. Атаєв Дегазація Рівненського полігону твердих побутових відходів. 118

Я. С. Коробейникова, Ю. І. Юрас Моделювання обсягів утворення твердих побутових відходів в туристичних дестинаціях. 129

О. М. Назаренко, І. А. Назаренко, О. Є. Машанова, М. В. Пазинич Використання повторної води у відродження ґрунтів. 133

О. І. Повзун, С. В. Подкопаєв, В. І. Каменець Підвищення екобезпеки вугледобувних регіонів на основі використання комплексу промвідходів для дорожнього будівництва. 138

Є. Ю. Черниш, Л. Д. Пляцук, О. М. Яхненко Розробка моделі процесу міграції та біохімічної конверсії компонентів фосфогіпсу в ґрунтовому профілі 146

М. М. Орфанова, Н. В. Боднар Перспективні напрямки використання золи Бурштинської теплоелектростанції 156

Екологічні ризики.. 160

А. А. Нестер Екологічні аспекти ризику виробництва плат та гальваніки. 160

ЗБАЛАНСОВАНЕ РЕСУРСОКОРИСТУВАННЯ.. 168

О. М. Адаменко, Я. О. Адаменко Технології інженерно-екологічних досліджень. Розробки Наукової школи професора Олега Адаменка «Раціональне використання та захист природи». 168

Н. М. Москальчук Перспективи вітроенергетики на Прикарпатті 195

І. М. Мацалак Актуальність використання ВЕС у невеликих населенних пунктах на території Карпатського регіону. 204

Екологічні наслідки глобальних кліматичних змін.. 212

Т. В. Струк, О. Є. Яремко, М. В. Корчемлюк, Л. М. Архипова Тенденції глобального потепління на Прикарпатті 212

Екологічний моніторинг, моделювання та прогнозування стану довкілля   221

М. Кризський, О. Кошляков, М. Мальований, М. Бондар, В. Ващенко Використання загальної геофільтраційної моделі для оцінки баражного ефекту протизсувних інженерних споруд. 221

Урбоекологія.. 231

М. А. Федонюк, В. В. Федонюк Проблеми теплового забруднення селітебних територій: дослідження та моніторинг. 231

Т .В. Кундельська Визначення рівня шумового забруднення на території міста Івано-Франківська в контексті сталого розвитку. 239

Екологічна освіта та екологічне виховання.. 251

Р. Г. Пилип’юк, Т. Ю. Грицюк, Р. Р. Пилип’юк, Л. І. Дорош, М. М. Іваночко, С. А. Телюк, І. Ю. Рабко Дослідження ефективності профорієнтаційної роботи інженерно-екологічного інституту. 251

КОНФЕРЕНЦІЇ 257

М. П. Мазур Міжнародна науково-практична конференція

«ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації». 257

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ.. 261

Пам’ятка автору та вимоги до оформлення статей.. 264

 

Українська