Про видання

 
Журнал
«Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування»
 
Рік заснування: 2010
Тематика: В журналі публікуються матеріали за результатами наукової і виробничої діяльності у сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 16682-5254Р від 07.05.2010р.
Фахова реєстрація у ДАК України: наукове фахове видання України в галузі технічних наук
Спеціальність ДАК: 21.06.01 – екологічна безпека (технічні науки)
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська
Засновник: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ)
Головний редактор: докт. техн. наук Адаменко Я.О. (завідувач кафедри екології ІФНТУНГ)
Заступник головного редактора: докт. техн. наук Мандрик О.М. (директор інженерно-екологічного інституту ІФНТУНГ)
Відповідальний секретар: докт. географ., наук Приходько М.М. (завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру ІФНТУНГ)
Адреса редакції: кафедра екології ІФНТУНГ, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019
Телефон: (0342) 50 59 42 кафедра, (03422) 4 22 64 ректорат, факс (03422) 4 21 39
Адреса сайту видання (URL): http://ebzr.nung.edu.ua
 
 
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
 
докт. геол.-мінерал. наук Адаменко О.М. (професор кафедри екології ІФНТУНГ);
докт. геол.-мінерал. наук Білявський Г.О. (головний науковий співробітник, інститут екологічної безпеки і управління Державної академії післядипломної освіти та управління Мінекології України);
докт. біол. наук Горова А.І. (завідувач кафедри екології, Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ);
докт. географ, наук Гуцуляк В.М. (професор кафедри фізгеографії та природокористування, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича);
докт. геол. наук Долін В.В. (головний науковий співробітник, Інститут геохімії навколишнього середовища НАНУ і МНС України, м. Київ);
докт. техн. наук Карпаш О.М. (проректор з наукової роботи ІФНТУНГ);
докт. геол. наук Карпенко О.М. (завідувач кафедри геології нафти і газу, Київський національний університет ім. Т. Шевченка);
докт. техн. наук Костенко В.К. (завідувач кафедри прикладної екології, Донецький національний університет);
докт. техн. наук Красовський Г.Я. (професор кафедри авіа моделювання, Національний аерокосмічний університет, м. Харків);
докт. техн. наук Крижанівський Є.І. (ректор ІФНТУНГ);
докт. геол.-мінерал. наук Кузьменко ЕД, (завідувач кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики ІФНТУНГ);
докт. техн. наук Лабій Ю.М. (завідувач кафедри готельно-ресторанної справи Прикарпатського націо­нального університету ім. В.Стефаника);
докт. геол.-мінерал. наук Маєвський Б.Й. (завідувач кафедри геології та розвідки нафтових і газо­вих родовищ ІФНТУНГ);
докт. техн. наук Мальований М.С. (завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середови­ща НТУ «Львівська політехніка»);
докт. геол. наук Петровський О.П. (завідувач кафедри польової нафтогазової геофізики ІФНТУНГ); докт. техн. наук Семчук Я.М. (завідувач кафедри безпеки життєдіяльності ІФНТУНГ);
докт. медич. наук Середюк Н.М. (професор кафедри терапії Івано-Франківського національного медичного університету);
докт. географ, наук Сивий М.Я. (завідувач кафедри фізичної географії Тернопільського національ­ного педагогічного університету ім. В. Гнатюка);
докт. геол.-мінерал. наук Тарасенко B.C. (президент, Кримська Академія Наук, м. Сімферополь);
докт. геол. наук Чепіжко О.В. (професор кафедри загальної та морської геології Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова);
докт. хіміч. наук Чундак С.Ю. (завідувач кафедри неорганічної хімії та прикладної екології, Ужгородський національний університет);
докт. техн. наук Шкіца Л.Є. (завідувач кафедри інженерної та комп'ютерної графіки ІФНТУНГ);
докт. техн. наук Яковлев Є.О. (головний науковий співробітник, Інститут проблем національної безпеки РНБО, м. Київ).
Prof. Dr. Jacek Matyszkiewicz, декан факультету геології, геофізики та охорони середовища, Гірничо-металургійна академія, Краків, Польща;
Prof. Dr. Vasile Оros, професор кафедри інженерії середовища, Університет Норд, Бая-Маре, Румунія;
Prof. David Sauchyn, професор відділу дендрохронології, Університет Ріджайн, Канада.