ANALYSIS OF THE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY RESTORATION METHODS OF PESTICIDE-POLLUTED SOILS

Authors

  • R. Petruk 1Vinnytsia National Technical University
  • T. Yakovyshina Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture

DOI:

https://doi.org/10.31471/2415-3184-2019-2(20)-102-111

Keywords:

ecological safety, pesticides, soil contamination, remediation methods of contaminated soils.

Abstract

It is known that in modern agricultural production, huge quantities of crop protection chemicals, namely highly effective pesticide products, are used to intensify plant growth, prevent their diseases, increase their yield, in particular, of grain crops, to control rodents and weeds, etc.

At the same time, in the territory of Ukraine there are still significant volumes of unused, failed pesticide products and mineral fertilizers, which have over time become unidentified dangerous chemical mixtures in dilapidated warehouses and storage facilities. As a result of the long-term application, they accumulate in soils and increase environmental hazards, that is, serious risks for humans and other living systems and the environment. Therefore, there is a pressing issue of creating highly efficient remediation and reclamation methods of contaminated soils. To achieve the maximum possible ecological effect, it seems good to combine several methods, which differ in their working principles, but have the same ultimate goal: biodegradation of pesticides using resistant microorganisms and phytoremediation with hyperaccumulator plants with the possible involvement of phytoextraction effectors to increase the removal of pesticides from the soil.

In the case of the Ukrainian forest steppe with its considerable reserves of black soils, the most appropriate method, from our point of view, is a complex method based mainly on biodegradation of pesticides with the use of resistant microorganisms and phytoremediation with hyperaccumulator plants with the possible involvement of phytoextraction effectors and growth stimulators to increase the removal of pesticides from the soil, in particular by means of nitrogen-fixing bacteria in combination with such plants as beans, sunflowers, sage, etc.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

References

Shylnykova N. V., Andryiashyna T. V. Vlyianye pestytsydov na byotsenoz pochvennoho

pokrova. Vestnyk Kazanskoho tekhnolohycheskoho unyversyteta. 2012. Tom. 15. № 7. S. 140-144.

Dobrovolskyi H.V., Hryshyna L.A. Okhrana pochv. M. Yzd-vo MHU. 1985. 224 s.

Brusa T., Puppo E. Microbial degradation of the sulfonylurea herbicides. Current knowledge, 1995. V. 45. № 2. Р. 321-330.

Feng Y., Minard R. D., Bollag J.-M., Photolytic and microbial degradation of 3,5,6-trichloro-2- pyridinol. Environ. Tocxicol and Chem. 1998. V. 17. № 5. Р. 814-819.

Ashykhmyna T. Ya., Kolupaev A. V., Shyrokykh A. A. Byotransformatsyia pestytsydov v nazemnykh zkosystemakh (obzor lyteraturi) // Teoretycheskaia y prykladnaia zkolohyia. 2010. № 2. S. 4- 12.

Holovleva L. A.., Fynkelshtein Z. Y., Pertsova R. N. Rol mykroorhanyzmov v razllozhenyy pestytsydov v okruzhaiushchei srede // Rezultati nauchnikh yssledovanyi v praktyku selskoho khoziaistva. M. Nauka. 1982. S. 64-73.

Kruhlov Yu. V. Mykroflora pochvi y pestytsydi. M.: Ahropromyzdat, 1991. 128 s.

Domracheva L. Y., Ashykhmyna T. Ya., Kondakova L. V., Berezyn H. Y. Reaktsyia pochvennoi mykrobyoti na deistvye pestytsydov (obzor) Teorytycheskaia y prykladnaia ekolohyia. 2012. № 3. S. 4- 18.

Struthers J. K., Jayachandran K., Moorman T. B. Biodegradatoin of atrazine of Agrobacterium radiobacter Jl4a and use of this strain in bioremediation of contaminated soil // Appl. And Environ. Microbiol. 1998. V. 64. № 9. Р. 3368-3375.

Ponneelan K. T. P. B., Subramanian C., Suchitra R., Ganech K. G. Studies on the pesticide (Lindane) utilizing in the paddy field // J. Ecotocxicol and Environ Monit. 2006. № 3. V. 16. P. 211-214.

Masaphy S., Fahima T., Levanon D., Henis Y., Mihgelgrin U. Paration degradation by Xanthomonas sp. And its crude enzyme extract in clay suspensions // J. Environ Qual. 1996. V. 26. № 6. Р. 1248-1255.

Zablotowicz R. M., Schrader K. K., Locke M. A. Algal transformation of flumeturon and atrazine by Ndealkylation // J. Environ Sci and Health, 1998. V. 33. № 5. P. 511-528.

Shapir N., Mandelbaum T. Atrazine degradation in subsurface soil by indigenous and introduced microorganisms // J. Agr and Food Chem. 1997. V. 45. № 4 5 . P . 4481-4486.

Kulowski K., Zirbes E. L., Thede B. M., Rosazza J. N. Microbial transformations of prosulfuron // J. Agr and Food Chem. 1997. V. 45. № 4. Р. 1479-1485.

Mercadier C., Vega D., Bastide J. Iprodione degradation by isolated soil microorganisms // Fems Microbiol. Ecol. 1997. V. 23. 3. Р. 207-215.

Maloney S. E. Degradation of insecticides and herbicides by Fuhgi // J. Chem Technol and Biotechnol. 1998. V. 71. № 4. Р. 360-362.

Yang L., Zhao Y., Zhang B. Videlenye y kharakterystyka bakteryi, razlahaiushchykh khlorpyryeb y ykh yspolzovanye dlia byovosstanovlenyia pochvi // Shengming kexue yanjiu. 2005. V. 9. № 3. Р. 247-253.

Zhang D., Tan X., Luo X., He M., Dai. J., Zhang Z., Oiu Y. Videlenye fotosyntezyruiushchei bakteryy NR-1, sposobnoi k dehradatsyy orhanofosfornikh ynsektytsydov // Shengming kexue yanjiu. 2005. V. 9. № 3. Р. 247-253.

Zakharchenko M. A., Rizhkova M. N., Ryzhykova Y. A., Melnyk L. V., Rizhykov A. M. K voprosu ob yspolzovanyy fytotekhnolohyi dlia remedyatsyy pochv, zahriaznennikh pestytsydamy. Kommunalnoe khaziaistvo horodov. Nauchno-tekhnycheskyi sbornyk. 2010. № 93. S. 388- 392.

Barth E. F., An overview oh the history, present status and future direction of solidification / stabilization technologies for hazardous waste treatment. Proc 2nd Ann Symp Solidificstion / Stabilization Mechanisms and Applications, Beaumont (USA). Beaumont, 1990. Р. 1-6.

Pronyna N. B. Zkolohycheskye stressi (prychyni, klassyfykatsyia, testyrovanye, fyzyoloho- byokhymycheskye mekhanyzmi). M. Yzd-vo Mos. selkhoz. akad., 2000. 310 s.

Kaihorodov R. V. Ustoichyvost rastenyi k khymycheskomu zahriaznenyiu. Perm. Yzd-vo Perm. hos. un-ta. 2010.151 s.

McGuinness M., Dowling D. Plant-Associated Bacterial Degradatiom of Toxic Organic Compounds in Soil. J. Environ. Rens. Public Health. 2009. № 6(8) Р. 2226-2247.

Harypova S. R. Perspektyvi yspolzovanyia endofytnikh bakteryi v byoremedyatsyy pochv ahroэkosystem ot pestytsydov y druhykh ksenobyotykov. Uspekhy sovremennoi byolohyy. 2014. T. 134. № 1. S.35- 47. rastenyi k khymycheskomu zahriaznenyiu. Perm. Yzd-vo Perm. hos. un-ta. 2010.151 s.

Mokliachuk L. Y., Andryenko H. H., Slobodeniuk E. A. Fytoremedyatsyonnie tekhnolohyy - metod vosstanovlenyia zahriaznennikh pestytsydamy pochv. Sotrudnychestvo dlia reshenyia problemy otkhodov : Tezysy dokladov Mezhdunarodnoi konferentsyy, 9-10 fevralia 2005 h. Kharkov, 2005. URL: https://waste.ua/cooperation/2005/theses/moklyanchuk.html

Mokliachuk L. I., Zatsarinna Yu. O. Naukovi osnovy fitoremediatsii zabrudnenykh tryfluralinom gruntiv pry vyroshchuvanni likarskykh roslyn. Naukovi dopovidi Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. 2012. №1(30).URL: http://nd.nubip.edu.ba/2012_1/12mpi.pdf

Volhyna T. V., Novykov V. T., Rehuzova D. V. Puty rasprostranenyia pestytsydov v obektakh okruzhaiushchei sredy. Rehyonalnye problemy. 2010. Tom. 13. № I.S. 76-81.

Kaluhyn S. N., Nurzhanova A. A., Baizhumanova R. A, Mytrofanova A. A., Zhumasheva Zh.

E. Yndutsyrovannaia fytoremedyatsyia pochv s pomoshchiu proyzvodnykh oksana. Yzvestyia Samarskoho nauchnoho tsentra Rossyiskoi akademyy nauk. 2013. T 3. № 3 (4). S. 1306-1310.

Horbatova O. N., Zherdev A. V., Koroleva O. V. Tryazynovie pestytsydi: struktura, deistvye na zhyvie orhanyzmi, protsessi dehradatsyy. Uspekhy byolohycheskoi khymyy. 2006. Tom 46. S. 323-348.

Samokhvalova V. L. Biolohichni metody remediatsii hruntiv, zabrudnenykh vazhkymy metallamy / Biolohichni studii. – 2014. t. 8, № 1. – S. 217-236.

Shtyka O. S. Otsinka efektyvnosti suchasnykh tekhnolohii remediatsii hruntiv, zabrudnenykh vazhkymy metallamy / Kyiv: NAU, 2014. – S. 47-60.

Horodynska I. M. remediatsiia zabrudnenoho khlororhanichnymy pestytsydamy hruntu za dopomohoiu luzhnykh ahentiv: dys. kand. s.-h. nauk: 03.00.16 / instytutu ahroekolohii UAAN. – Kyiv: 2006. – 184 s.

Slobodeniuk O. A. Fitoremediatsiia hruntiv, zabrudnenykh stiikymy khlororhanchnymy pestytsydamy: dys. kand. nauk: 03.00.16, 2018.

Natsionalnyi standart. Yakist hruntu. DSTU ISO 11074-4: 2004.

Moklianchuk L. I., Slobodeniuk O. A., Petryshyna V. A. Naukovo-metodychni pidkhody do fitoremediatsii zabrudnenykh pestytsydamy hruntiv // Ahroekolohichnyi zhurnal. – 2008. – S. 188-190.

Patyka V., Bahniuk V. Khloroorhanichni rechovyny i biotekhlohii ochyshchennia hruntiv // Visnyk NANU. – 2004. - № 6. – S. 22-31.

Moklianchuk T. O. Ekoloho-ekonomichna otsinka remediatsii zabrudnenykh zemel silskohospodarskoho pryznachennia: avtoref. dys. kand. ekon. nauk: 08.00.06. – Kyiv:, 2015. – 21 s.

Ivankiv M. Ya., Vovk S. O. Ahroekolohichni zakhody znyzhennia rivnia khlororhanichnykh pestytsydiv ta yikh pokhidni u hruntakh // Naukovo-tekhnichnyi biuleten IBT i DNDKIVP ta KD. – 2014. – Vyp. 15, № 1. – S. 164-170.

Patsula O. I., Fetsiukh A. B., Buno L. V. Vykorystannia SALIX VIMINALIS L. dlia fitoremediatsii hruntiv, zabrudnenykh vazhkymy metalamy // Ekolohichni nauky. – Tom 2, № 1 (20), 2011. – S. 101-106.

Published

2020-02-23

How to Cite

Петрук, Р. В. ., & Яковишина, Т. Ф. . (2020). ANALYSIS OF THE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY RESTORATION METHODS OF PESTICIDE-POLLUTED SOILS. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (19(2), 102-111. https://doi.org/10.31471/2415-3184-2019-2(20)-102-111

Issue

Section

ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGIES