THE USE OF THE MISCANTHUS ‘RAW MATERIAL FOR THE PRODUCTION OF SOLID BIOFUEL

Authors

  • M. Mosiuk Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • Yu. Mykhailiuk Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • L. Plaksii Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

DOI:

https://doi.org/10.31471/2415-3184-2019-2(20)-112-117

Keywords:

: динаміка, міскантус, швидкість фільтраційного сушіння, стаціонарний шар.

Abstract

Today's most urgent question for Ukraine is the search for non-traditional renewable energy sources, among which energetic plants deserve special attention, which are the main carbon dioxide absorbent, form high yields of biomass, which could be used for energy purposes for biofuel production. Energy crops are plants that are specially cultivated for direct use as a fuel or for the production of biofuels .  The by-products of vegetable origin (straw, sunflower husk, corn stalks, etc.), as well as specially designed plants - miskanthus, mitechgrus (gooseberry millet), willow, poplar may be the source of energy raw materials.

The tendency of traditional fuels rising prices gives impetus to the use of solid fuel boilers on biomass not only in the private sector, but also in the municipal heat supply industry. When choosing the shape of solid biomass, it must be taken into account its value and availability in the region, as well as technical availability of solutions and equipment for its combustion.

This paper presents the results of experimental studies of crushed miskanthus filtration drying dynamics. The main technical characteristics (bulk density, porosity, equivalent diameter) of crushed miskanthus are given. The dependence of the drying rate of crushed miskanthus on its humidity is shown and the dependence of filtration drying on the technological parameters of the heat agent and the height of the material layer is analyzed. It is shown that the rate of filtration drying in the period of full saturation of the thermal agent in the moisture vapor does not depend on the height of the crushed miskanthus layer.

Downloads

Download data is not yet available.

References

References
1. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku bioenerhetyky v Ukraini / [Heletukha H.H., Zheliezna T.A., Kucheruk P.P., Oliinyk Ye.M.] // Analitychna zapyska BAU №9. – Bioenerhetychna asotsiatsiia Ukrainy, 2014. – 32 s. – Rezhym dostupu: http://uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-9-ua.pdf
2. Enerhetychni roslyny yak alternatyva tradytsiinym vydam palyva / [Khivrych O. B., Kvak V. M., Kaskiv V. V. ta in.] // Ahrobiolohiia. – 2011. – Vyp. 6. – S. 153–157. 3. Roik M.V. Perspektyvy vyroshchuvannia enerhetychnoi verby dlia vyrobnytstva tverdoho biopalyva / Roik M.V., Humentyk M. Ya., Mamaisur V. V. // Bioenerhetyka. – 2013. – № 2. – S. 18–19. 4. Ivakhiv V. Enerhetychna verba yak rishennia dlia malykh mist Ukrainy [Elektronnyi resurs] / V. Ivakhiv / – Rezhym dostupu: http://ua- energy.org/post/27476.
3. Kurhak V. H., Enerhetychna tsinnist bahatorichnykh trav’ianykh fitotsenoziv / V. H. Kurhak, H. V. Yefremova, Yu. V. Leshchenko, A. M. Tkachenko // Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho naukovoho tsentru "Instytut zemlerobstva NAAN". - 2015. - Vyp. 2. - S. 164-173.
4. Stefanovska T. R. Struktura entomokompleksu miskantusu hihantskoho Miscanthus Giganteus [Elektronnyi resurs] / T. R. Stefanovska // "Naukovi dopovidi NUBiP Ukrainy". – 2012. – Rezhym dostupu do resursu: http://nd.nubip.edu.ua/2012_4/12str.pdf.
5. Sniezhkin Yu. F. Enerhetychnyi analiz tekhnolohii vyrobnytstva tverdoho biopalyva / Yu. F. Sniezhkin, D. M. Korinchuk, M. M. Bezghin, I. V. Stepchuk // Naukovi pratsi [Odeskoi natsionalnoi akademii kharchovykh tekhnolohii]. - 2014. - Vyp. 45(3). - S. 187-190.
6. Dubrovin V., Metody ta rezultaty teoretychnykh doslidzhen sushinnia syrovyny dlia tverdykh biopalyv / V. Dubrovin, O. Yeremenko, S. Vyhovskyi, M. Dakhno // Tekhniko-tekhnolohichni aspekty rozvytku ta vyprobuvannia novoi tekhniky i tekhnolohii dlia silskoho hospodarstva Ukrainy. - 2013. - Vyp. 17(2). - S. 255-266. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttar_2013_17%282%29__35
7. Semirnenko Yu. I., Udoskonalennia protsesu sushky palyvnykh bryketiv iz solomy / Yu. I. Semirnenko // Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia : Mekhanizatsiia ta avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv. - 2015. - Vyp. 11. - S. 72-75. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_mekh_2015_11_17
8. Yssledovanye kynetyky sushky opylok y struzhky v yntensyvnom rezhyme / Y. A. Telnov [y dr.] // Vestnyk Nats. tekhn. un-ta "KhPY" : sb. nauch. tr. Temat. vыp. : Ynnovatsyonnыe yssledovanyia v nauchnыkh rabotakh studentov. – Kharkov : NTU "KhPY". – 2012. – № 10. – S. 139-144.
9. Atamaniuk, V.M. Kinetyka filtratsiinoho sushinnia shlaku teplovykh elektrostantsii [Tekst] / V.M. Atamaniuk, I.R. Barna // Zbirnyk naukovykh prats ONAKhT. – Odesa. – 2012, – T.2, Vyp.41, – S. 89-93.
10. Mosiuk, M. I. Hidrodynamika i teplomasoobmin pid chas sushinnia podribnenoi ”enerhetychnoi” verby v statsionarnomu shari [Tekst]: Avtoref. dys...kand. tekhn. nauk: 05.17.08. / M. I. Mosiuk; [NU Lvivska politekhnika]. –Lviv, 2012. – 22s.

Downloads

Published

2020-02-23

How to Cite

Mosiuk, M., Mykhailiuk, Y., & Plaksii, L. (2020). THE USE OF THE MISCANTHUS ‘RAW MATERIAL FOR THE PRODUCTION OF SOLID BIOFUEL. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (19(2), 112-117. https://doi.org/10.31471/2415-3184-2019-2(20)-112-117

Issue

Section

ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGIES