ECO-RESOURCE SUPPORT OF DESIGN OF THE TOURIST COMPLEX IN THE RAKHIV DISTRICT OF THE TRANSCARPATHIAN REGION

Authors

  • Ya. Adamenko Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • L. Arkhypova Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

DOI:

https://doi.org/10.31471/2415-3184-2020-2(22)-72-82

Keywords:

tourist complex, ecoresource provision, hydroecological potential, hydroecosystem, quality of water resources

Abstract

The prediction of consequences for the environment from the implementation of projects on the development of tourist complexes within the Carpathian region in Ukraine and also the ecoresource provision of designing large hotel and tourist complexes is extremely relevant and needs a scientific and methodological basis. The main purpose of the research is to consider the feasibility of the designed activity in terms of eco-resource supply of a large project (over 10 thousand vacationers) of the hotel and tourist complex with water supply and sewerage subject to compliance with the requirements environmental safety with the use of authors’ scientific and methodological approaches to assessing the quantitative and qualitative indicators of the natural and technogenic safety of the hydroecosystem of the Chorna Tysa River. The research results are presented from in terms of the priority of environmental factors in relation to the economic and social factors. The authors’ calculations of the main quantitative characteristics of the natural and technogenic safety of the monitoring sites of surface hydroecosystems of the Carpathian region of the studied territory are presented in the paper. The authors have proposed the scientific approaches to defining the part of hydroresources which can be used by the designed tourist complex upon the condition of preserving the environmental safety and at the minimum technogenic risk. The component of the quantitative potential of hydroecosystems of the study area, which can be used for water supply, is theoretically determined; the maximum possible value of wastewater discharge, as a reserve for self-purification, and accumulation in catchment basins is calculated for the potential value. The authors have analyzed the obtained research data on the average, maximum and minimum concentrations of chemicals in the Black Tysa River 1.0 km upstream the urban-type settlement of Yasinia and the average, maximum and minimum concentrations of chemicals in the Black Tysa River 1.5 km downstream the urban-type settlement of Yasinia for the period 2014-2019, obtained by the Transcarpathian Hydrometeorological Center in a certified laboratory. The location of treatment facilities of the designed tourist complex is proposed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

References

Arkhypova L.M. Hranychna mistkist ta stalyi rozvytok rekreatsiinoi zony «Bukovel» //

Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane resursokorystuvannia: naukovo-tekhnichnyi

zhurnal/zasn.IFNTUNH. – №2(10)- Ivano-Frankivsk: Symfoniia forte, 2014. – S. 93-100.

Ekolohichna bezpeka zbalansovanoho resursokorystuvannia v Karpatskomu rehioni: naukova

monohrafiia / za red. profesoriv – dokt. heol..-min. nauk O.M. Adamenka ta dokt. tekhn. nauk Ya.O.

Adamenka. – Ivano-Frankivsk: Symfoniia forte, 2013. – 368 s.

Kravchuk Ya. S., Adamenko O. M., Adamenko Ya. O. Heomorfolohichnyi analiz reliefu

perspektyvnykh dilianok Ukrainskykh Karpat dlia rekreatsiinykh potreb (na prykladi baseinu Chornoi

Tysy) / Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii: zbirnyk

naukovykh prats / Lviv. nats. un-t im. Ivana Franka – Lviv : LNU im. Ivana Franka, Vyp. 2 (10). – 2019.

– S.18-41 DOI: http://dx.doi.org/10.309.

Perederko V.P. Nadmirnyi turyzm u suspilstvi spozhyvannia. Vytoky, evoliutsiia, naslidky //

Monohrafiia, 2018. – V-vo Lambert.-148 s.

Karpinski M., Pohrebennyk V., Bernatska N., Ganczarczyk J., Shevchenko O. Simulation of

artificial neural networks for assessing the ecological state of surface water. // International

Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, 2018.

– SGEM, 18, 2.1, 693-700.

Obodovskyi Yu.O., Khilchevskyi V.K., Obodovskyi O.H., Konovalenko O.S.

Hidromorfolohichnyi stan richok verkhnoi chastyni baseinu Tysy (v mezhakh Ukrainy) // Hidrolohiia,

hidrokhimiia i hidroekolohiia, 2016. – T.4(43) – S.38-51.

Adamenko O. M., Adamenko Ya. O., Kravchuk Ya. S. Heolohichna budova perspektyvnoi dlia

rekreatsiino-turystychnoho osvoiennia dilianky baseinu Chornoi Tysy (Ukrainski Karpaty) / Problemy

heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii : zbirnyk naukovykh prats /

Lviv. nats. un-t im. Ivana Franka – Lviv : LNU im. Ivana Franka, Vyp. 1 (11). – 2020. – S.85-104 DOI:

http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2020.1.3202.

Odnorih, Z., Manko, R., Malovanyy, M., Soloviy, K. Results of Surface Water Quality

Monitoring of the Western Bug River Basin in Lviv Region. // Journal of Ecological Engineering, 2020. -

, 3. – рр. 18-26, https://doi.org/10.12911/22998993/118303.

Vodnyi kodeks Ukrainy : ofits. tekst iz zminamy stanom na 04 serp. 2016 r. № 1990-III //

Vidom. Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2001. – № 2/3.

Natsionalnyi plan upravlinnia baseinom r. Tysa [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu:

http://buvrtysa.gov.ua/newsite/download/ National%20plan%20final_ost.pdf.

Konsevych L.M. Obgruntuvannia koreliatsiinoho zviazku richkovoho stoku z vysotoiu

mistsevosti v Karpatskomu rehioni // Naukovi zapysky Ternopilskoho derzhavnoho pedahohichnoho

universytetu. Seriia: Heohrafiia. – 2004. – №2(7). – S.41-48.

Vodna Ramkova Dyrektyva YeS 2000/60/IeS : osnov. terminy ta yikh vyznachennia / [pidhot.:

Aliiev K. ta in.]. – Vyd. ofits. – K. : [b. v.], 2006. – 240 s.

Hryniuk V. I., Arkhypova L. M. Regularity of effects of climatic changes on quality indicators

of surface water of the Dniester basin // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2018.

– 3(165). – pp. 125Ө133. – DOI: 10.29202 /nvngu /2018-3 /17.

Arkhypova L.M. Ekolohichni aspekty otsinky yakosti pryrodnykh vod II–i Vseukrainskyi zizd

ekolohiv z mizhnarodnoiu uchastiu (Ekolohiia/Ecology-2009) // Zbirnyk naukovykh statei. – Vinnytsia,

-26 veresnia 2009 roku. – Vinnytsia: FOP Danyliuk, 2009 – 603 s.

Korchemlyuk M, Arkhypova L, Kravchynskyi R and Mykhailyuk J. Anthropogenic influence

from point and diffuse sources of pollution in the Upper Prut River basin // Naukovyi Visnyk

Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2019. – 1(169). – pp 125-131.

Melnyk A., Chyr N. Modern aspects of research of the natural reserve fund of the

Transcarpathian region as a core of the development of ecological tourism // Ukr. geogr. z., 2019. – 3. –

pp 43-52, https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.043.

Arkhypova L.M. Otsinka hidroekolohichnoho potentsialu baseinu riky Svicha v raioni rozrobky

naftohazovykh rodovyshch // Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsionalnoho tekhnichnoho

universytetu nafty i hazu, 2008. – №2(18). – S.17-20.

Ekolohichnyi stan vodotokiv baseinu Verkhnoi Tysy (ukrainsko – rumunska dilianka) // Za red.

S.O. Afanaseva – Uzhhorod «UVA», 2010. – 36s.

Arkhypova L.M. Zastosuvannia teorii i metodiv otsinky hidroekolohichnoi bezpeky na

peredproektnykh stadiiakh budivnytstva // Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane resursokorystuvannia:

naukovo-tekhnichnyi zhurnal/zasn. IFNTUNH; 2012.–№1(5)-Ivano-Frankivsk: Symfoniia forte –S. 25-29

Staśko S., Buczyński S. Drought and its effects on spring discharge regimes in Poland and

Germany during the 2015 drought // Hydrological Sciences Journal, 2018. – 63. – pp 741-751.

Khilchevskyi V. К., Kurylo S. М., Sherstyuk N. P. Chemical composition of different types of

natural waters in Ukraine // Journal of Geology, Geography and Geoecology, 2018. – 27(1). – pp. 68-80.

Published

2021-02-17

How to Cite

Адаменко, Я. О., & Архипова, Л. М. (2021). ECO-RESOURCE SUPPORT OF DESIGN OF THE TOURIST COMPLEX IN THE RAKHIV DISTRICT OF THE TRANSCARPATHIAN REGION. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (2(22), 72–82. https://doi.org/10.31471/2415-3184-2020-2(22)-72-82

Issue

Section

ECOLOGICAL MONITORING, ENVIRONMENT STATE MODELING AND FORECASTING