INVESTIGATION OF ELECTROMAGNETIC POLLUTION WITHIN THE URBAN SYSTEMOF IVANO-FRANKIVSKY MTG (ON THE EXAMPLE OF PASICHNA AND VOVCHYNETS DISTRICT)

Authors

  • K. Dzudzylo Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • T. Kundelska Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

DOI:

https://doi.org/10.31471/2415-3184-2021-2(24)-54-63

Keywords:

urban system, electromagnetic radiation, electromagnetic field strength, maximum permissible level.

Abstract

The article presents the results of measurements of levels of electromagnetic radiation of industrial frequency within the urban system of Ivano - Frankivsk, namely in the Pasichna district, which includes 8 streets. Suburban areas were also explored - the village of Vovchynets, where 4 routes were passed. The authors of the publication describe the method of measuring the levels of electromagnetic radiation and further processing of the measured parameters. Based on the presented results, maps and graphs of the distribution of electromagnetic radiation levels within a certain area are constructed. Domestic legal bases for assessing the impact of electromagnetic radiation within urban areas are presented. Based on the described regulatory requirements, the results of measurements of the electromagnetic field strength of industrial frequency are compared with compliance with state sanitary norms and regulations.

Key words: urban system, electromagnetic radiation, electromagnetic field strength, maximum permissible level.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Otsinka stanu zarubizhnoho ta vitchyznianoho normatyvno-pravovoho zabezpechennia shchodo

obmezhennia vplyvu elektromahnitnoho vyprominiuvannia ta akustychnykh shumiv obiektiv

elektroenerhetyky na zdorovia liudyny ta navkolyshnie seredovyshche/ Ministerstvo enerhetyky ta

vuhilnoi promyslovosti Ukrainy EK «Ukrenerho» aukovo-tekhnichnyi tsentr elektroenerhetyky. Kyiv,

42st. -URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/01/2.-EMP.pdf

Zakon Ukrainy «Pro abe pechennia sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchia

naselennia». - URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 3650 «Pro utvorennia ta likvidatsiiu raioniv» - URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text

Ro poriad hennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12.06.2020 roku №714-r "Pro vyznachennia

administratyvnykh tsentriv ta zatverdzhennia terytorii terytorialnykh hromad Ivano-Frankivskoi oblasti" –

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/714-2020-%D1%80#Text

Proekt «Rehionalnyi tsentr navchannia ta monitorynhu vplyvu elektroustanovok na

navkolyshnie seredovyshche» - URL: https://crimige.cunbm.utcluj.ro/uk/%D0%BF%D1%80%D0%BE/

Zakon Ukrainy «Pro okhoronu atmosfernoho povitria». - URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12#Text

Metodyka rozrakhunku rozpodiliv rivniv elektromahnitnoho polia, zatverdzhena nakazom MOZ

Ukrainy vid 29.11.2013 № 1040.-URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2130-13#Text

Derzhavni sanitarni normy i pravyla zakhystu naselennia vid vplyvu elektromahnitnykh

vyprominiuvan, atverd heni naka om MOZ Ukrainy vid 01.08.1996 №239. - URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0488-96#Text

Derzhavni sanitarni normy ta pravyla pry roboti z dzherelamy elektromahnitnykh poliv,

atverd hena naka om MOZ Ukrainy vid 18.02.2012 № 476. -URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0203-03#Text

Derzhavni sanitarni pravyla planuvannia zabudovy naselenykh punktiv, zatverdzhena nakazom

MOZ Ukrainy vid19.06.1996 № 173. -URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96#Text

Adamenko O. M., Kryzhaniskyi Ye. I, Neiko Ye. M. ta in. Ekolohiia mista Ivano-Frankivska /

O. M. Adamenko, Ye. I. Kryzhaniskyi, Ye. M. Neiko ta in. – Ivano-Frankivsk : Siversiia MV, 2004. –

s.

Kundelska T.V. Otsinka ta prohnozuvannia potentsiinoho ekolohichnoho ryzyku vid

fizychnykh faktoriv vplyvu v urbosystemi ( na prykladi m. Ivano - Frankivska): avtoref. dys. na zdobuttia

nauk. stup. kand. tekhn. nauk: 21.06.01. Ivano–Frankivsk, 2021. 27 s.

Merdukh I.I. Upravlinnia sotsialnoiu skladovoiu ekolohichnoi bezpeky miskykh ahlomeratsii v

umovakh elektromahnitnoho vyprominiuvannia (na prykladi m. Ivano-Frankivska) : avtoref. dys. na

zdobuttia nauk. stup. kand. tekhn. nauk: 21.06.01. Ivano–Frankivsk, 2017. 24 s.

Kundelska T.V., Chupa V.M. Doslidzhennia skladovykh elektromahnitnoho polia promyslovoi

chastoty v rekreatsiinykh zonakh urbosystemy m. Ivano – Frankivska. Ekolohiia, neoekolohiia, okhorona

navkolyshnoho ta zbalansovanoho pryrodokorystuvannia: materialy VIII mizhnarodnoi naukovoi

konferentsii molodykh vchenykh. (m. Kharkiv, 26-27 lystopada, 2020 r.). Kharkivskyi natsionalnyi

universytet im. V.N. Karazina, s. 157 -159.

3D nyzkochastotnyi analizator z reiestratorom danykh NFA-400.URL: https://simvolt.ua/3dnizkochastotniy-analzator-z-restratorom-danih-nfa-400.html/

Buhra M.P., Kundelska T.V., Doslidzhennia skladovykh elektromahnitnoho vyprominiuvannia

v mezhakh urbosystemy Ivano - Frankivskoi MTH na prykladi s. Vovchynets. Naukovi pratsi VIII

mizhnarodnoho zizdu ekolohiv (m. Vinnytsia, 22-24 veresnia, 2021 rik), Vinnytsia, VNTU, s.15-18.

Published

2022-02-07

How to Cite

Dzudzylo К., & Kundelska Т. В. (2022). INVESTIGATION OF ELECTROMAGNETIC POLLUTION WITHIN THE URBAN SYSTEMOF IVANO-FRANKIVSKY MTG (ON THE EXAMPLE OF PASICHNA AND VOVCHYNETS DISTRICT). Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (2(24), 54–63. https://doi.org/10.31471/2415-3184-2021-2(24)-54-63

Issue

Section

ECOLOGICAL MONITORING, ENVIRONMENT STATE MODELING AND FORECASTING