MANAGEMENT OF ECOLOGICAL PROJECTS IN THE CONDITIONS OF ACTION OF PHYSICAL FACTORS OF DANGER FORMATION

Authors

  • V. Shmandii Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
  • O. Kharlamova Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
  • I. Soloshych Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
  • T. Ryhas Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

DOI:

https://doi.org/10.31471/2415-3184-2021-2(24)-47-53

Keywords:

Keywords: ecological safety, ecological projects, physical factors, mathematical model, technogenic earthquakes, danger formation, socio-economic zone, monitoring

Abstract

The mechanism of monitoring of formation of ecological danger in the conditions of action of physical factors is offered. The analysis of the scientific works devoted to research of ways and methods of decrease in level of natural-technogenic loading on environment and its separate components is carried out.

The ranges of functioning of ecological danger in the social and economic zone are established: background danger, danger of insignificant level, acceptable danger, unacceptable danger, catastrophic danger. The types of stability of the state of the socio-economic zone (SEZ) under conditions of equilibrium, homeostasis and stationary regime are considered. The model of deformation of the state of ecological safety under the influence of physical and other anthropogenic factors is constructed. The model is based on the decision of three separate problems: the analysis of functioning of ecological danger in the presence of set of its components of various genesis; improving the state of ecological safety in terms of the complex impact of its sources; formation of elements of ecological safety in natural and anthropogenic reservoirs. It includes a system of four analytical dependences (description of the possibility of transition of the socio-economic zone from one to another stationary state according to the characteristics and level of anthropogenic factors; characteristics of the state of pollution of the aquatic component of the ecosystem depending on risk of influence of physical factors, determination of the combined condition of variational solution of separate tasks concerning quality of system of management of ecological projects) and boundary conditions of its existence. The results of the study show that the use of the model of deformation of the state of ecological safety under the influence of physical and other anthropogenic factors makes it possible to develop and implement sound solutions for the management of environmental projects.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Hoshovskyi, S.V., Rudko, H.I., Presner, B.M. (2002). Ekolohichna bezpeka tekhnopryrodnykh heosystem u zviazku z katastrofichnym rozvytkom heolohichnykh protsesiv. Kyiv yev: ZAT “NIChLAVA”. 624 S.

Kachyns’kyy A. B. (2001). Ekolohichna bezpeka Ukrayiny: systemnyy analiz perspektyv pokrashchennya [Environmental safety Ukraine: a systematic analysis of prospects improve], Kyiv. 312 p.

Brown, L. R. (2011). World on the Edge: How to Prevent Environmental and Economic Collapse. W. W. Norton & Company – [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu: http://www.gproxx.com/http://www.earth-policy.org/images/uploads/book_files/wotebook.pdf

Bichenok, M.M., & Trofimchuk, O.M. (2002). Problemi prirodno-tehnogennoyi bezpeki v Ukrayini [Problems of natural and technological safety in Ukraine]. Kyiv: RNBOU, 153 S.

Ryhas, T.Ye., Kharlamova, O.V., Bezdieniezhnykh, L.A., Shmandii, V. M. (2016). Monitorynh staniv ekolohichnoi nebezpeky, shcho formuietsia u tekhnohennomu navantazhenomu kompleksi. [Visnyk Kremenchutskoho natsionalnoho universytetu imeni Mykhaila Ostrohradskoho]. Kremenchuh. Vyp. 5(100). ch. 2. ss. 83–88.

Adamenko O., Rudko H., Kovalchuk I. (2000). Ekolohichna heomorfolohiia. Ivano-Frankivsk. Fakel. 411 S.

Bezdeneznych, L, Kharlamova, O, Shmandiy, V, Rygas, T. (2020). Improving the method for producing adsorbents from agro-industrial wastes [Chemistry & Chemical Technology], Vol. 14, N 1, ss. 102–108.

Kharlamova, O.V. (2021). Naukovo-metodolohichni osnovy ekolohichnoi bezpeky sotsialno-ekonomichnoi zony v umovakh kompleksnoho vplyvu dzherel nebezpeky. Extended abstract of doctor’s thesis. Кyiv: DEAPOU.

Ryhas, T.Ye. (2016). Vplyv proiaviv ekolohichnoi nebezpeky na stan zdorovia naselennia ta oslablennia yikh naslidkiv. [Naukovo-tekhr zhurnal Ekolohichna bezpeka bezpeka ta zbalansovane pryrodokorystuvannia]. Ivano-Frankivsk. №2(14). S.103–108.

Tihomirova, N.P. (2003). Metody analiza i upravlenija jekologo-jekonomicheskimi riskami. Moskva: JuNITI. 350 s.

Published

2022-02-07

How to Cite

Shmandii В. М., Kharlamova О. В., Soloshych І. О., & Ryhas Т. Є. (2022). MANAGEMENT OF ECOLOGICAL PROJECTS IN THE CONDITIONS OF ACTION OF PHYSICAL FACTORS OF DANGER FORMATION. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (2(24), 47–53. https://doi.org/10.31471/2415-3184-2021-2(24)-47-53

Issue

Section

ECOLOGICAL MONITORING, ENVIRONMENT STATE MODELING AND FORECASTING